G1000 pleit ook voor windenergie

Steenwijk De G1000 werkgroep ‘wind- en zonne-energie’ is blij dat er nu eindelijk aan een beleid voor zonnevelden wordt gewerkt, maar kan in deze vorm niet achter het concept staan.

In hoofdlijnen is de werkgroep het eens met de ruimtelijke kaders en de doelstelling van 125 hectare voor fase 1 van de energietransitie (50% duurzaam in 2030). Voorwaarde is wel dat de andere helft zal worden opgewekt met windenergie. ‘Ook is de gemeente realistisch over wat er daarnaast nog op daken mogelijk is, circa 20 à 30 hectare in de komende jaren. Daarnaast zijn we natuurlijk blij met de inspanningen om te proberen om de lusten en lasten voor de omgeving met elkaar in evenwicht te brengen door procesparticipatie en compensatie in de vorm van een afdracht welke aan de omgeving ten goede zal komen.’

Afdracht

De schoen knelt in de manier waarop deze afdracht wordt bepaald, is de werkgroep van mening. ‘In het concept gaat het om een vaste afdracht van 1.000 euro per jaar per MW opgesteld vermogen, ongeacht de projectgrootte, aansluitkosten en andere aspecten die de economische haalbaarheid beïnvloeden. Tegelijkertijd vinden wij het niet sportief en onnodig dat de gemeente 25% van dat bedrag in de eigen kas wil laten stromen. Die gaat immers al meer dan voldoende extra inkomsten krijgen door de energietransitie in de vorm van de leges, omgevingsvergunning en de OZB-belastingen. Wij vragen juist om inzichtelijk te maken hoe deze extra inkomsten ingezet gaan worden om de energietransitie te ondersteunen en hoe deze in een redelijke verhouding staan tot de kosten die gemaakt worden voor de vergunningsprocedure en andere directe kosten.’

De werkgroep stelt een meer evenwichtige afdracht voor die net zo eenvoudig en controleerbaar is als de voorgestelde compensatiemaatregel. ‘Wij denken dat 1/3e gedeelte van de grondvergoeding, naast de vergoeding die de grondeigenaar krijgt een reële verhouding is.’

Periode

Een ander probleem, die de werkgroep voorziet, is de te korte exploitatieperiode van maximaal 20 jaar. ‘Omdat zoninstallaties gemaakt zijn om 30 jaar mee te gaan vinden wij dit verspilling van materialen.Je zou zelfs kunnen spreken van regelrechte kapitaalvernietiging omdat het niet rendabel is om ze op een andere plek opnieuw te installeren. Maar minstens even kwalijk is dat dit de economische haalbaarheid verslechtert waardoor met name middelgrote initiatieven van 0,5 tot 5MWp het moeilijk zullen krijgen.’

Impact op landschap

De werkgroep vindt het jammer dat door de opzet van deze concept beleidslijn vooral de grote zonnevelden van tientallen hectares of meer gestimuleerd worden. ‘Wij vragen ons af of dat gewenst is met het oog op de verdeling van de impact op het landschap en de omgeving. Maar ook voor het mogelijk maken van de kleinere lokale initiatieven met lokaal geld.’

Het concept beleidsplan voor zonnevelden wordt dinsdag 14 mei in de politieke markt besproken.