Discussie over gewasbeschermingsmiddelen gaat door in Westerveld

Diever - Een door de VVD ingediende ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ over de lelieteelt heeft het gisteravond niet gered in de gemeenteraad in Westerveld. De VVD wilde dat de discussie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de lelieteelt voorlopig zou stoppen.

De VVD riep in een eerste motie het college onder meer op de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over blootstelling en mogelijke gezondheidseffecten bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de lelieteelt over te nemen en de discussie hierover te beëindigen. In een herziene versie van de motie werden door fractieleider Renate Masselink van de VVD de voorwaarden minder scherp neergezet. Op voorhand kreeg de VVD dus al veel kritiek op de motie. Vooral van inwoners die bezorgd zijn over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt.

Vrijheid van meningsuiting

Dit weekeinde werd al duidelijk dat Meten = Weten, de vereniging die zelf onderzoek heeft gedaan naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt in Westerveld, van mening is dat de VVD-motie niet zou bijdragen aan een oplossing van problemen zoals die onder de bevolking leven. ‘In tegendeel zelfs. De reacties van aan de landbouwsector gelieerde organen dragen tot nu toe vooral het karakter dat wordt omschreven als ‘Gaat u maar rustig slapen’. Deze motie draagt ditzelfde karakter en helpt daardoor niet bij het wegnemen van de ongerustheid’, aldus de vereniging.

Meten = Weten vond het meest opmerkelijke aan de motie het feit dat deze zou oproepen tot een beperking van de vrijheid van meningsuiting van zowel inwoners als bestuur. ‘Dit is onaanvaardbaar. Juist waar sprake is van op feiten gebaseerde ongerustheid, is de dialoog zeer belangrijk’, aldus Meten = Weten.

Landelijke invloed

Op voorhand kreeg de VVD dus al veel kritiek op de motie. Vooral van inwoners die bezorgd zijn over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt. In de uiteindelijke motie riep de VVD het college op haar invloed te gebruiken om op landelijk niveau te bewerkstelligen dat er een kennisplatform wordt opgericht waar mensen terecht kunnen met vragen over gewasbescherming en gezondheid. Dit omdat de VVD van mening is dat de gemeenteraad van Westerveld niet het orgaan is waar de discussie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt en de mogelijke, schadelijke gevolgen daarvan moet plaatsvinden.

Wethouder Wilfried de Jong vertelde in de raadsvergadering nog maar eens dat het college van B en W op 7 juli met een standpunt komt over het RIVM-rapport. B en W betrekken daarin ook een reactie van de GGD op het stuk.

CDA en PvdA steunden de motie van de VVD. De oppositiepartijen Progressief Westerveld, Gemeentebelangen en DSSW-SW stemden tegen.

Discussie

In Westerveld is betrekkelijk veel bloembollenteelt. Met name door leliekwekers. Al jaren wordt er discussie gevoerd over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tijdens de teelt en de gevaren die dat oplevert voor de volksgezondheid. Het RIVM presenteerde onlangs de resultaten van jarenlang blootstellingsonderzoek. Het instituut concludeerde dat mensen die in de buurt van bollenvelden wonen, met meer bestrijdingsmiddelen in aanraking komen dan tot nu toe bekend was. Wel blijven de concentraties ruim binnen de wettelijke normen.