Wethouder Wilfried de Jong vertrekt in Westerveld

Diever - Wethouder Wilfried de Jong verlaat Westerveld. Een vertrouwensbreuk met de fractie van Progressief Westerveld, een partij samengesteld uit leden van GroenLinks en D66, is daarvan de reden. De Jong heeft zojuist zijn vertrek in een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad aangekondigd.

Wilfried de Jong werd begin 2018 door Progressief Westerveld benaderd met de vraag of hij beschikbaar was voor een eventueel wethouderschap namens die partij. Op dat moment combineerde hij een baan in de gemeente Westerwolde met het raadslidmaatschap voor D66 in Assen. Al voor zijn aanstelling vroeg hij zich hardop af of er als PW-wethouder in Westerveld wel voldoende ruimte zou zijn voor het D66-gedachtegoed. ‘Gaandeweg de vele intensieve en mooie gesprekken met PW werd ik toen steeds enthousiaster. Ook in Westerveld kon ik het geluid van D66 inbrengen samen met het geluid van GroenLinks, een partij waar ik in mijn studententijd actief lid van was en een partij die ik nog steeds een warm hart toedraag.'

De Jong hapte ondanks twijfels, toch toe in Westerveld: 'Het voelde als een groot, spannend en vooral verantwoordelijk avontuur toen ik in mei 2018 daadwerkelijk als wethouder startte. Westerveld kende ik tot dan niet vanuit de politieke hoek, maar wel beroepshalve.' Goed besturen betekent voor De Jong ook draagvlak creëren en zorgvuldig met mensen omgaan, ook al denken ze anders dan jij: ‘Er is nu eenmaal meer gelijk dan eigen gelijk’. Een belangrijk D66-goed. Daar heb je mee te dealen in een samenleving, of je dat nu leuk vindt of niet, om prettig en goed met elkaar samen te leven.'

Andere werkwijze

In het voorbije jaar heeft De Jong ondervonden dat D66 en GroenLinks veel overeenkomsten hebben op inhoud. ‘We vonden en vinden elkaar daar in de gemeente Westerveld in.  Echter we hebben de verschillen in stijl en werkwijze en de consequenties daarvan, met elkaar niet goed ingeschat. In ieder geval sluit mijn werkwijze niet altijd aan bij die van de fractie van Progressief Westerveld en vice versa. We kwamen er samen dan ook niet meer uit.’ Voor De Jong is dit aanleiding om te stoppen in Westerveld. ‘Ik zie onvoldoende basis om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Daarom stop ik per 18 augustus 2019 als wethouder. Eerder dan ik ruim een jaar geleden had kunnen vermoeden en/of had gewild.’ De fractie van Progressief Westerveld wordt gevormd door fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen, Anke Oosterhuis, Wilfred Beets en Hans de la Mar.

In zijn ontslagbrief schrijft De Jong dat hij gelooft in én open staat voor de democratie. ‘En dus in het op correcte wijze omgaan met opposanten. Ik wens mijn opvolger de wijsheid en het vermogen toe het lelieteeltdossier op te pakken op de wijze die PW voor ogen heeft indachtig de woorden van Nelson Mandela: ‘Een samenleving is een volwaardige democratie als ze op correcte wijze met haar opposanten omgaat.’

Veel gerealiseerd

De Jong is van mening, terugkijkend op het afgelopen jaar, dat hij verrassend veel heeft kunnen realiseren in de rol van wethouder. ‘In Diever gaan we naast vrijesectorwoningen ook betaalbare micro-woningen realiseren, in Zorgvlied is nu nieuwbouw mogelijk, in Vledderveen en Dwingeloo zijn woningbouwplannen in voorbereiding en het bewonersinitiatief in Vledder-Noord gaat nu daadwerkelijk van start. Goede ontwikkelingen voor de verschillende dorpen.’

Balen

Waar het gaat om gewasbescherming stelt De Jong trots dat de gemeente Westerveld nu samen met provincie en Rijk kijkt naar oplossingen. ‘Daarbij is de gemeente Westerveld een pilot voor de te nemen maatregelen en te maken afspraken. Zo is er daadwerkelijk beweging gekomen in een dossier waar al jaren alleen over gesproken werd. Ik verwacht dat er als er doorgegaan wordt op deze nu ingeslagen weg, er echt stappen gezet kunnen worden in het ‘lelieteeltdossier’. Ik baal er alleen stevig van dit zelf niet meer te kunnen doen, want dit was voor mij een pittig en ontzettend belangrijk dossier.’

Cultuur

De Jong had als wethouder ook ‘Cultuur’ in zijn portefeuille. Hij schrijft trots te zijn op wat op dat gebied in 2018 in de gemeente tot stand is gekomen en wat ook in 2019 staat te gebeuren. ‘Denk aan bijvoorbeeld de samenwerking tussen de verschillende musea, de voorbereidingen van 75 jaar Shakespeare-theater, de nachtelijke belevingen in Diever, Havelte, Dwingeloo en Frederiksoord, Gekleurd Grijs, Zomerzinnen, en volgend jaar Drenthe on the Move, de moderniseringsslag die het Oermuseum heeft kunnen maken en ga zo maar door.’

Onder vuur

De wethouder maakte zich vorige week niet zo geliefd bij de oppositiepartijen in de gemeenteraad. Nog voor de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2019 ook maar goed en wel was begonnen, kwam De Jong zwaar onder vuur te liggen van onder meer PvdA en CDA. De wethouder hield nog voordat de verschillende fracties hun eerste betoog konden doen tijdens de Algemene Beschouwingen een inleiding en maaide daarmee het gras voor de voeten van de partijen weg. Voor de fractie van het CDA reden om te overwegen uit de vergadering te vertrekken. PvdA-fractieleider Jan Puper deed er nog een schepje bovenop. ‘Dit lijkt nergens op. Het is ronduit asociaal. Zo ga je niet met elkaar om. Ik leg de woorden van de wethouder naast mij neer. Laten wij ons de gek aansteken? En het maakt mij nog triester dat een aantal partijen wel op de hoogte was. Wordt er hier een spelletje gespeeld’, zo vroeg Puper zich af.