Natuurmonumenten drie jaar aan het werk voor natuurbehoud Holtingerveld

Havelte - Om de overlevingskansen voor bijzondere planten en dieren op het Holtingerveld in de toekomst te vergroten, gaat Natuurmonumenten aan de slag in het gebied. De komende drie jaren worden in het natuurgebied verschillende maatregelen genomen.

Natuurmonumenten wil de rijkdom van het open heidelandschap behouden én versterken. Daarom moeten er tal van maatregelen genomen worden in het bijzondere natuurgebied dat ingeklemd ligt tussen Havelte, Wapserveen en Uffelte.

Gebeurt dat niet, dan groeien open (heide) landschappen dicht. Belangrijke oorzaak is het teveel aan stikstof uit verkeer, industrie en landbouw. Stikstof is een voedingstof voor planten, maar te veel stikstof zorgt voor een onbalans in het voedselaanbod. Dat zorgt voor een explosieve groei van planten die van stikstof houden zoals grassen, bramen, jonge boompjes. Maar ze verdringen wel de kwetsbare planten zoals heide en klokjesgentiaan. En dat heeft weer een negatief effect op bijzondere dieren als zandbijen en gentiaanblauwtje.

‘Wanneer we niets doen, groeien de natuurgebieden dicht en verdwijnen er plantensoorten en dieren’, vertelt boswachter Marjan Dunning van Natuurmonumenten. ‘Daarom is landelijk besloten om in het kader van het ‘Programma Aanpak Stikstof’ maatregelen te nemen om stikstofprobleem in de natuurgebieden te verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk te blijven maken. Door het afgraven van een deel van de begroeiing en de bodemlaag wordt een teveel aan voedingsstoffen zoals stikstof weggehaald en wordt de natuurlijke balans in het gebied hersteld.’

Natuurlijk beheer

Door in het Holtingerveld te maaien, te plaggen, opslag te verwijderen en door venranden vrij te maken, wordt de natuur behouden en weerbaarder gemaakt. In sommige gevallen helpen schapen en runderen als levende maaimachines bij het beheer. Waar dat niet kan, worden drastische maatregelen genomen. Er wordt de komende drie jaren, steeds gedurende een korte periode, in het Holtingerveld gewerkt. Medio september beginnen de eerste werkzaamheden. Dat betekent even overlast.

Daarna kan de natuur het weer overnemen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Natuurmonumenten, die nauw samenwerkt met andere terreinbeheerders en de Provincie Drenthe. Wandelaars en fietsers kunnen de komende maanden, op verschillende plekken in het natuurgebied bij Havelte machines horen en zien. Natuurmonumenten probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer natuurgebieden

Op meer plaatsen in de provincie Drenthe wordt de komende jaren gewerkt aan natuurherstel. De provincie Drenthe heeft hiervoor 6,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met dat geld worden ook in de Natura 2000-gebieden Bargerveen, Fochteloërveen, Mantingerzand, Mantingerbos, Dwingelderveld, Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Drentsche Aa en Elperstroom maatregelen genomen om de natuur te behouden en weerbaar te maken tegen de schadelijke uitstoot van stikstof. Het gaat om het doen van aanpassingen in het waterpeil, maaien, begrazen en het kappen van bomen in natuurgebieden om de biodiversiteit in natuurgebieden in stand te houden.

Verschillen

De werkzaamheden verschillen per gebied en ook qua intensiteit. In het Fochteloërveen bijvoorbeeld, werkt de provincie samen met Natuurmonumenten aan herstel van het hoogveenlandschap door het weghalen van jonge bomen, plaggen en het begrazen van de natuur door schapen. ‘De werkzaamheden worden uitgevoerd in de minst kwetsbare periode voor de natuur en op momenten dat er weinig bezoekers in het veld zijn’, zo vertelt boswachter Marjan Dunning van Natuurmonumenten.

‘De schapen zijn onze maaimachines, ze leveren maatwerk, komen op de meest ontoegankelijke, natte plekken en plassen in het landschap.’

Echt noodzakelijk

De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet legde eerder al uit dat de maatregelen in de Drentse natuurgebieden echt nodig zijn. ‘Deze maatregelen zijn nodig om de natuur te beschermen en te zorgen dat het karakteristieke landschap niet verloren gaat, zodat mens en dier van deze prachtige natuur kunnen blijven genieten.’

De werkzaamheden worden uitgevoerd door terrein beherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en de Bosgroepen.