Gaat de waterschapsbelasting omhoog?

Zwolle - Het algemeen bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) buigt zich vandaag, dinsdag 19 november over de vraag of de waterschapsbelasting voor 2020 omhoog moet.

Het voorstel waarover het bestuur gaat besluiten houdt in dat de uitgaven voor 2020 met 1,9 miljoen euro worden verhoogd tot 124,3 miljoen euro. 

De belangrijkste redenen hiervoor zijn investeringen voor het renoveren en vervangen van stuwen, gemalen en rioolwaterzuiveringen, de cao-ontwikkeling van personeel en het actualiseren van de ICT (onder andere software). Ook de hogere marktprijzen voor inhuur van bijvoorbeeld aannemers in de grond-, weg- en waterbouw en loonbedrijven zijn van invloed op de hogere begroting. 

Het opvangen van de effecten van de klimaatverandering eisen extra maatregelen, zowel in steden en dorpen als in landelijk gebied. Verder treft het waterschap voorzieningen om water juist vast te houden in droge perioden en om het grondwater zo goed mogelijk op niveau te houden.

Daarnaast worden diverse projecten uitgevoerd om landbouw en natuur van voldoende en schoon water te kunnen voorzien en staan er verschillende grote dijkversterkingen op de agenda, onder andere vanuit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Alle waterschappen moeten daaraan een financiële bijdrage leveren. 

Verhoging huurders

Het dagelijks bestuur legt drie varianten van de tariefsverhoging voor aan het algemeen bestuur. De voorkeur van het dagelijks bestuur gaat uit naar de derde variant. Deze houdt in dat eenpersoonshuishoudens in een huurwoning in 2020 een tariefsverhoging van 1,4% kunnen verwachten. In de jaren daarna is de verhoging 4,6% in 2021, 4,8% in 2022 en 3,7% in 2023.

Meerpersoonshuishoudens in een huurwoning zien de lasten in deze voorkeursvariant volgend jaar stijgen met 0,8%. In 2021 is de verhoging 3,7%, het jaar erop 4,1% en in 2023 3,2%.

Bezitters van een koopwoning

Voor eenpersoonshuishoudens in een koopwoning treedt volgend jaar een daling op van -0,5%. Daarna gaan ook zij meer betalen. 3,7% in 2021, 4,1% in 2022 en 2,5% in 2023.

Meerpersoonshuishoudens betalen volgend jaar 0,3% minder. Daarna gaat de stijging in: 3,3% (2021), 3,4% (2022) en 2,5% (2023).

Agrarisch bedrijf

Voor de boeren is de stijging het grootst. 5,3% volgend jaar, 6,6% in 2021, 7,3% in 2022 en 5,1% in 2023.

De begroting 2020, inclusief de meerjarenbegroting 2019-2022, is hier in te zien.