Progressief Westerveld vraagt

Diever - Progressief Westerveld heeft bij burgemeester Rikus Jager en de raadsgriffier het verzoek ingediend tot het houden van een interpellatie, dinsdag tijdens de raadsvergadering. De interpellatie, een uitgebreidere vorm van een mondelinge rondvraag, gaat over ‘de totstandkoming en ondertekening van de Definitieve Overeenkomst gewasbeschermingsmiddelen 2020’.

De gemeente Westerveld wil de onderlinge verhoudingen met de bloembollentelers in de gemeente verbeteren. Daarom is er een overeenkomst gesloten met daarin verschillende afspraken op gebied van respect, integriteit, professionaliteit, veiligheid, gedrag, openheid en innovatie. Progressief Westerveld, de partij in Westerveld die zich al jaren zorgen maakt over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bloembollenteelt in Westerveld, is het niet eens met de inhoud van het convenant. De partij is van mening dat de gemeente met het convenant de kant van de telers kiest.

Vragen

In de raadsvergadering dinsdag stelt Progressief Westerveld 14 vragen aan het college van B en W. Zo wil de partij weten vanaf wanneer het college bezig geweest is met de voorbereiding van dit convenant. Verder vraagt PW zich af hoe de selectie tot stand is gekomen van de groepen en organisaties, die zijn uitgenodigd om in het proces van totstandkoming van dit convenant te participeren. Verder maakt het college in de overeenkomst onderscheid tussen georganiseerde en niet georganiseerde burgers. “In welke categorie vallen de negen burgers die op verzoek van het college al vier jaar meepraten over de bollenteelt en zijn zij geraadpleegd over de overeenkomst”, zo vraagt Progressief Westerveld zich af.

Lokale democratie schaden

De fractie van PW wil verder van het college weten of het heeft overwogen om de ondertekening van het convenant dat vandaag heeft plaatsgevonden, uit te stellen tot na de bespreking in de raad. Volgens de partij schaadt het college de lokale democratie ernstig. “De raad die de intentie heeft om bij het verdere proces rondom de bestrijdingsmiddelen in de landbouw betrokken te blijven, wordt volledig genegeerd.” In het convenant staat dat ‘indien de gemeente Westerveld ongewenst gedrag door derden signaleert, dat zich richt tegen agrariërs en hun werknemers, bij uit het uitvoeren van de voor de teelt noodzakelijke werkzaamheden middels de bevoegdheid van de burgemeester er toe kan over gaan hier tegen op te treden’. Progressief Westerveld vraagt zich af waarom deze bepaling eenzijdig geformuleerd is.

Niet juiste moment

Ook andere partijen in de raad van Westerveld hebben al aangekondigd dinsdag vragen te stellen over het convenant. Zo vroeg Jan Puper zich onlangs namens de PvdA al af in hoeverre het convenant tussen de gemeente Westerveld en lelietelers een duurzame oplossing in de weg staat. “Nadat de PvdA in 2019 een motie heeft aangehouden waarin zij opriep spuitvrije en spuitarme zones in te stellen, start deze maand een debat in de raad waarin het te volgen proces besproken zal worden. Voorafgaande aan dit debat ondertekent het college vandaag echter al een convenant tussen lelietelers en college. Wij vinden dit geen juiste volgorde. De PvdA heeft kennis genomen van de inhoud van het convenant en neemt hier afstand van”, aldus Puper die vervolgt: “Het convenant is gesloten tussen bollentelers en het college. Wij vinden dat het moet gaan over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in zijn totaliteit. Bovendien zijn wij van mening dat alle betrokken partijen daaraan deel dienen te nemen.”