Steenwijkerland lijdt miljoen verlies over 2019. ‘Het Rijk moet meer geld beschikbaar stellen’

Steenwijk - Steenwijkerland sluit het jaar 2019 af met een financieel tekort van 1.041.000 euro. Dit blijkt uit de jaarrekening over vorig jaar.

De verliezen zitten vooral in het sociaal domein en dan specifiek de jeugdzorg. „Dan hebben we het over ongeveer 2,5 miljoen extra”, zegt wethouder Marcel Scheringa. Volgens de wethouder krijgt de gemeente te weinig geld van het Rijk voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein. „Het Rijk zal echt structureel meer geld beschikbaar moeten stellen voor die taken, anders moeten we de komende jaren verder bezuinigen. Daarnaast zien we dat de gevolgen van de coronacrisis ook negatieve invloed hebben op de financiële huishouding van de gemeente. De financiële impact hiervan is op dit moment moeilijk aan te geven, omdat die ook afhankelijk is van de duur van de coronacrisis.”

Jaarverslag

In het jaarverslag 2019 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. Volgens Scheringa is het niet alleen maar kommer en kwel. De wethouder spreekt bijvoorbeeld zijn tevredenheid uit over de beleidspunten zoals ‘Inwoner op 1’, ‘Samenredzaam’, ‘Werk aan de winkel’ waarbij onder andere een Regiodeal is gehonoreerd en ‘Mijn Steenwijkerland’ waarin wordt gewerkt aan een prettige, veilige en leefbare inrichting van de openbare ruimte. Ook op het gebied van duurzaamheid zijn volgens Scheringa stappen gezet.

De jaarstukken 2019 worden op 23 juni in de politieke markt besproken en op 30 juni aan de raad ter vaststelling voorgelegd.