‘Twee experimenten voor meerdere tiny houses’

Steenwijk - In Steenwijkerland moet passende woonruimte zijn voor alle inwoners, stelt GroenLinks Steenwijkerland. „De tijd is rijp voor zogeheten ‘tiny houses’, daarom komt GroenLinks met het Initiatiefvoorstel Tiny Houses”, licht raadslid Aletta Makken toe.

Dit is het eerste initiatiefvoorstel in deze raadsperiode. Door de coronacrisis lag het plan, in overleg met de griffie, maanden in de ijskast. Dinsdag (22 september) staat het op de agenda.

Drukbezochte infobijeenkomst

GroenLinks wil met het plan op een duurzame wijze de woningnood aanpakken. Het voorstel vloeit voort uit een drukbezochte informatiebijeenkomst in januari, waar de roep om kleine, betaalbare woningen groot bleek. GroenLinks koos ervoor om niet zelf een plan te ontwikkelen, maar B&W te vragen een pilot te starten. Het voorstel vraagt de gemeente minimaal twee experimenten mogelijk te maken om meerdere tiny houses te bouwen.

Bewoners kunnen zelf met plannen komen

De aard van het experiment (wie bouwt en hoe?), de omvang en de daadwerkelijke locaties zijn nog nader te bepalen. Bewoners kunnen dan zelf met plannen komen, binnen de geldende wettelijke kaders. Bij de bijeenkomst waren al grondeigenaren die ruimte voor tiny houses aanboden.

Geringe ecologische footprint

B&W van Steenwijkerland mikt momenteel nadrukkelijk op projecten die vanuit de gemeenschap (de burgers) worden ingediend. „Vandaar dat we denken dat er ruim voldoende draagvlak is voor dit initiatief, ook omdat andere partijen in de raad dit voorstel (willen) steunen”, aldus Aletta Makken. „De laatste jaren zijn talloze eengezinswoningen gerealiseerd in Tuk en in het Kornputkwartier, maar voor diverse doelgroepen zijn er nauwelijks kansen. De bouw van kleinere huizen, met een focus op duurzaamheid en energieneutraliteit, biedt juist kansen aan doelgroepen als jongeren en ouderen, die met minder toe kunnen (of willen). Bovendien bieden tiny houses de mogelijkheid sneller te bouwen met een geringe ecologische footprint. Een groeiende groep mensen kiest voor ontspullen, voor autodelen en/of milieubewuster wonen”.

Droom realiseren

Velen zien hierin een kans om hun vrijwel onmogelijke droom om zelfstandig te gaan wonen alsnog te realiseren. Aletta Makken in het Initiatiefvoorstel: „Het zal ook niet lang meer duren voordat relatief eenvoudige bouwpakketten veel goedkope mogelijkheden gaan bieden. Naast traditionele bouwbedrijven zullen ook aanbieders als Ikea deze markt gaan bedienen”.

Kandidaten kunnen zich eventueel verenigen in een coöperatie, Vereniging van Eigenaren of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, zodat de gemeente slechts met één partij onderhandelt over de totstandkoming van het initiatief.

Conclusies enquete

Op de informatieve avond ‘Tiny Houses in Steenwijkerland’ zijn op woensdagavond 22 januari 168 belangstellenden afgekomen. De enquête, waarin de belangstelling en behoefte zijn geïnventariseerd, werd ingevuld door 84 aanwezigen.

De eerste voorzichtige conclusies zijn: zowel jongeren als ouderen hebben belangstelling voor een tiny house. De grootste groep bestaat uit belangstellenden in de leeftijd van 31-50 jaar (41%). De voornaamste redenen om te kiezen voor een Tiny House zijn de kosten, levensstijl, vrijheid, natuur en milieu en ontspullen. Gas wordt bijna niet aangeven als gewenste basisvoorziening. Elektra, water, rioolaansluiting en internet zijn wel belangrijk.

Een kleine meerderheid voelt voor het delen van een terrein (gezamenlijk grond pachten of kopen). Iets minder mensen kiest voor eigen grond. De helft van de geënquêteerden kiest voor zelfbouw, 30% kiest voor koop en 20% kiest voor huur. Ingeval van koop gaat bijna de helft van de mensen uit van een aankoopsom van 10.000 tot 40.000 euro (exclusief grond). Bij zelfbouw kiest de meerderheid (55%) voor hergebruik van bestaande bouwmaterialen. Voor wat betreft de organisatorische kant wil 58% een coöperatie in overweging nemen en 42% wil daar daadwerkelijk lid van worden.