Provincie wijst Beulakerweg voor fusieschool af

Giethoorn - De locatiekeuze voor een nieuwe basisschool in Giethoorn aan de Beulakerweg lijkt niet haalbaar. Tijdens een gesprek met de wethouders maakte gedeputeerde Monique van Haaf duidelijk dat deze locatie niet in het provinciale beleid past.

De locatiekeuze voor een nieuwe gezamenlijke basisschool is al jaren onderwerp van discussie. Op basis van de uitkomsten van een locatieonderzoek heeft het college een voorkeur uitgesproken voor een aantal locaties in Giethoorn Zuid die ook voldoen aan het provinciale beleid. Deze locaties worden echter niet ondersteund door de medezeggenschapsraden van beide scholen.

Omdat beide scholen hun instemming moeten verlenen aan de nieuwe locatie, heeft de gemeenteraad op 23 juni 2015 een motie aangenomen. Hierin wordt het college opgedragen om in overleg te treden met het provinciebestuur over de mogelijkheden voor de Beulakerweg als locatiekeuze.

SER-ladder

Tijdens het overleg heeft de gedeputeerde nogmaals aangegeven dat de locatie aan de Beulakerweg niet past binnen het geschetste provinciale beleid. Het provinciale beleid hanteert, met betrekking tot deze kwestie, de zogenaamde SER-ladder als uitgangspunt. De SER-ladder geeft richting aan de locatiekeuze en bepaalt dat bij een nieuw initiatief eerst bekeken moet worden of een stedelijke ontwikkeling een plek kan krijgen binnen het bestaand bebouwd gebied. Pas als er geen mogelijkheden zijn binnen het bestaand bebouwd gebied, komt een stedelijke ontwikkeling in de groene omgeving, aansluitend aan een kern, in beeld. Het doel van de SER-ladder is het optimaal benutten van het bestaand bebouwd gebied en daarmee het voorkomen van onnodige ruimteclaims op de groene omgeving in Overijssel.

Bovendien sluit de locatie aan de Beulakerweg niet aan op het bestaand bebouwd gebied en kan alleen daarom al niet in aanmerking komen als nieuwe schoollocatie. Ook past de locatie niet binnen de Rijksregelgeving zoals geformuleerd in de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

Nieuwe locatie

De provincie adviseert het college van B&W dan ook om bij het vinden van een nieuwe locatie voor beide basisscholen te focussen op het bestaand bebouwd gebied en af te zien van de locatie aan de Beulakerweg. Dat is de conclusie uit het bestuurlijk overleg dat de wethouders Dieke Frantzen en Wim Brus (Steenwijkerland) onlangs met gedeputeerde Monique van Haaf (Overijssel) hebben gehad.

Het college beraadt zich nu op verdere stappen en informeert de gemeenteraad voor 1 oktober 2015 hierover.