'Meerdere scholen in één gebouw'

Steenwijk - Het college van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met het integraal huisvestingsplan ‘Ruimte voor talent’.

In het plan staat welke maatregelen er de komende 15 jaar voor de huisvesting van scholen genomen zouden moeten worden. Wethouder Dieke Frantzen: ‘Uitgangspunt is dat we als er sprake is van nieuwbouw of renovatie, kijken of scholen kunnen fuseren of dat meerdere scholen in één gebouw gehuisvest kunnen worden. De bestaande leegstand als gevolg van het teruglopen van het aantal leerlingen willen we daarmee verminderen.’
De eerste fase van het plan loopt van 2019 – 2022. Voor deze periode staan de volgende maatregelen:

Basisonderwijs

•De definitieve huisvesting van ’t PuzzelsTuk (Tuk). Hiervoor moet een keuze gemaakt worden tussen huisvesting in School B, met uitbreiding van het gebouw, en bouw in Tuk.
•Nieuwe huisvesting voor de Emmaschool en de Frisoschool (Steenwijk) in één gebouw op de plek waar nu de Emmaschool en het oude gebouw van de Wegwijzer staan.
•Huisvesting voor de Lisdodde (Wanneperveen), de nieuwe school die is ontstaan uit de fusie van ’t Vonder en de Wennepe.
Voortgezet onderwijs
•De besturen van beide scholen voor voortgezet onderwijs in Steenwijk gaan fuseren. Het voornemen is het onderwijsaanbod straks op twee locaties te huisvesten: het gebouw van RSG Tromp Meesters aan de Lijsterbesstraat en het gebouw van CSG Eekeringe aan de Oostwijkstraat. Bij de gebouwen aan de Oostwijkstraat zal een uitbreiding gerealiseerd moeten worden.

De financiële consequenties van de plannen worden meegenomen in de Perspectiefnota 2019 – 2022 die nog moet worden vastgesteld. Na de eerste fase worden ook andere scholen onder de loep genomen, bijvoorbeeld in Sint Jansklooster en in een latere fase ook in Steenwijkerwold en Oldemarkt.

Draagvlak van alle partijen

Het plan is het resultaat van nauw overleg tussen schoolbesturen van het basis- en voortgezet onderwijs en de gemeente. Wethouder Dieke Frantzen: ‘Dit is een gezamenlijk plan met draagvlak van alle partijen. Met elkaar streven we naar krachtige, levensvatbare scholen in functionele en duurzame schoolgebouwen. Daarbij willen we leegstand zoveel mogelijk voorkomen.’ 
Het huisvestingsplan ‘Ruimte voor talent’ geeft een doorkijk voor de komende 15 jaar. Daarbij gaat het om maatregelen als nieuwbouw ter vervanging van oude scholen én renovatie van gebouwen. Ook zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over wat een schoolgebouw mag kosten en over de verdeling van de bijdrage van de gemeente en de schoolbesturen. 
Het huisvestingsplan wordt besproken in de raadsvergadering van 19 december.