D66 Steenwijkerland stelt vragen over plannen Vermilion

Steenwijk / Eesveen – De gemeente Steenwijkerland gaat in samenspraak met de gemeente Westerveld een zienswijze indienen tegen het ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen.

Het college van B en W is van mening dat Vermilion tijdig en transparant dient te communiceren over het winningsplan met alle betrokken partijen, inclusief bewoners, ondernemers, eigenaren en pachters.

De fractie van D66 stelde schriftelijke vragen over het nieuwe gaswinningsplan tussen Eesveen en Wapserveen, die tijdens de raadsvergadering van dinsdag door wethouder Douwe Oosterveen werden beantwoord,

Aanvraag voor gewijzigde gaswinning

De Canadese oliemaatschappij Vermilion heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken voor een gewijzigde gaswinning tussen Eesveen en Wapserveen. Het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gewijzigde gaswinning ligt tot en met 14 december ter inzage. Iedereen kan reageren met een zienswijze.

Donderdagavond 23 november was er een inloopbijeenkomst in Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord, die redelijk chaotisch verliep door de enorme opkomst.

'Inwoners moeten goed geïnformeerd worden' 

‘Vermilion hoopt 106- 630 miljoen m3 gas te winnen. Dat is aanzienlijk meer dan de tot nu toe vergunde gaswinning. Het inschatten van risico’s voor een dergelijk gaswinningsplan is specialistenwerk’, aldus Jan Willem van Dalen. ‘D66 vindt het belangrijk dat inwoners goed geïnformeerd worden over de gevolgen, de risico’s en eventuele schadeloosstellingen.’ 

Advies

De gemeente Steenwijkerland heeft op 12 juli een advies over het winningsplan gestuurd aan het ministerie van Economische Zaken. Van Dalen: ‘We vinden het terecht dat u er in uw advies op aandringt dat het ministerie en Vermilion de positie van de inwoners centraal stelt. Nadelige gevolgen moeten worden bewaakt'. 

Geen Groningse toestanden

‘Wij kunnen niet voldoende beoordelen of de risico’s voldoende in beeld zijn, of er sprake is van beperkte en acceptabele negatieve gevolgen (rond Kallenkote, maar ook rond Steenwijk) en of er goede schaderegelingen voor de risico’s zijn. Het moge duidelijk zijn dat D66 hier geen Groningse toestanden wil. Wij willen zorgvuldige besluitvorming.’

Een actueel item, gelet op de vernietiging op 15 november van het besluit van oud-minister Henk Kamp (Economische Zaken) over de gaswinning in Groningen. Volgens de Raad van State heeft de minister daarin het risico voor de mensen in het Groningse aardbevingsgebied niet genoeg betrokken. Ook heeft hij niet uiteengezet welke maatregelen worden getroffen om de behoefte aan gas verder te beperken. Dat laatste vindt D66 ook voor Steenwijkerland van belang: 'Met de G1000 zetten we in op gasloos wonen in de toekomst .’

'De communicatie is magertjes'

‘De communicatie van Vermilion is magertjes’, erkende de wethouder. ‘In de zienswijze willen we aandringen op verbetering daarvan’. ‘Ook moet er een nulmeting plaatsvinden,  iets wat in Groningen nooit heeft plaatsgevonden.’

Tijdens de infoavond spraken verschillende mensen de vrees uit dat als je geen zienswijze indient, er in een later stadium geen schadeclaim mogelijk is. ‘Ik weet niet hoe dat zit, maar dat lijkt me niet te kloppen’, reageerde Oosterveen. ‘Als je schade hebt moet je dat kunnen claimen, ongeacht of je een zienswijze hebt ingediend’.