Nieuwbouw openbare basisschool Giethoorn in de startblokken

Giethoorn -Deze week zijn er nieuwe stappen gezet voor de nieuwbouw van de openbare basisschool Giethoorn. Verschillende partijen uit de branche van architecten, installateurs en constructeurs waren uitgenodigd om een presentatie te verzorgen.

Zij hebben met enthousiasme gehoor gegeven aan deze uitnodiging om een functioneel en duurzaam schoolgebouw te ontwerpen aan de Beulakerweg dat past in de landschappelijke omgeving.

De beoordelingscommissie was verrast door de inspiratie en ambities die uit de presentaties naar voren kwamen. Deze commissie is samengesteld uit de directeur-bestuurder van Stichting Op Kop, de directeur van de school, een vertegenwoordiging van de ouder- en personeelsgeleding van de medezeggenschapsraden, de stedenbouwkundige van de gemeente en externe huisvestingsadviseurs die de nieuwbouw begeleiden.

Architect uit Drachten

De presentaties en de inschrijvingsdocumenten zijn beoordeeld en de commissie kwam tot een eenduidige conclusie m.b.t. de gunning. De winnende architect is Van Manen en Zwart uit Drachten. Sijperda-Hardy uit IJlst is de geselecteerde adviseur installaties. Ingenieursbureau Jansen Wesselink uit Drachten is de constructeur. Deze partijen krijgen de opdrachtbevestiging en kunnen aan de slag.

Bestemmingsplan

Ondertussen is ook het ontwerp bestemmingsplan door de gemeente ter inzage gelegd. Ook met deze stap zijn de scholen in Giethoorn blij. Dit bestemmingsplan maakt het immers mogelijk om ook daadwerkelijk te bouwen aan de Beulakerweg. Dat betekent dat er vol vaart gewerkt wordt aan de verdere planontwikkeling, waarbij het ambitieuze streven gericht is op het betrekken van het nieuwe schoolgebouw per 1 augustus 2020.

Huidige staat van de scholen is onhoudbaar

Dat is ook nodig, want de huidige staat van de scholen is eigenlijk onhoudbaar. Voor kinderen (en hun ouders), voor leerkrachten, voor de medezeggenschapsraden en voor het schoolbestuur. Het gaat permanent over het binnenklimaat in de scholen, de daklekkages, de verstopte toiletten, de slecht sluitende deuren, de kierende ramen, enzovoort.

‘Dat heeft negatieve gevolgen voor het welbevinden en de prestaties van leerlingen en medewerkers en kost bovendien enorm veel geld. Geld dat gaat naar ‘lapwerk’, in plaats van naar onderwijs’, zegt Alberto Boon, directeur-bestuurder van Stichting Op Kop.

‘Niet meegaan in discussie over een alternatieve locatie aan de Deukten’

‘Dit alles is de reden waarom alle partijen binnen de scholen en het schoolbestuur van mening zijn dat er geen enkele vertraging meer in het bouwproces mag optreden. Dat is ook de reden waarom zij niet mee willen gaan in de discussie over een alternatieve locatie aan de Deukten. Er is bovendien geen enkele garantie dat er op deze locatie gebouwd kan en mag worden’.

Betrokkenheid

Tijdens een informatieavond heeft het schoolbestuur opnieuw toegezegd dat zij Gieters Belang en de inwoners van Giethoorn wil meenemen in het bouwproces. De presentatie van een eerste schetsontwerp zal een eerste moment zijn. ‘Alle geledingen van de scholen kijken uit naar dit moment’.