Waterschap neemt meer stedelijk water in beheer

Regio - Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) stelt voor om met alle gemeenten afspraken te maken over de overdracht van beheer en onderhoud van het water in stedelijk gebied. Dit betekent dat het waterschap na overname sloten en vijvers frequent gaat onderhouden.

Als het nodig is gaat het WDODelta dan ook eens per zoveel jaar het water baggeren. Ook maakt het waterschap afspraken met de gemeenten over het opruimen van zwerfafval. Het gaat om het gebied tussen Meppel, Hoogeveen, Assen en Steenwijkerland.

In een groot aantal gemeenten heeft het waterschap door de inwerkingtreding van de Waterwet in de afgelopen jaren al afspraken gemaakt over de overdracht van het beheer en onderhoud van het stedelijk water. Het voorstel dat het Algemeen Bestuur bespreekt is om dit proces verder door te zetten en te komen tot afspraken met alle gemeenten.

Eerder kwam er kritiek van gemeenten waarmee al eerder afspraken waren gemaakt. Zij zijn bang dat het waterschap op eerder gemaakte afspraken terugkomt. Dit is in het voorstel van het Dagelijks Bestuur echter niet het geval. De voorkeursvariant is het respecteren van de gemaakte afspraken.

Als het Algemeen Bestuur instemt met het voorstel zal het waterschap de gemeenten afzonderlijk uitnodigen om in gesprek te gaan. De focus zal de komende jaren liggen bij de gemeenten in het noordelijk deel van het waterschapsgebied waar nog overdrachten moeten plaatsvinden.