College Westerveld ‘wenst geen toename van gaswinning’

Diever - De gemeente Westerveld adviseert minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat niet in te stemmen met het gewijzigd winningsplan Diever, wat Gaswinbedrijf Vermilion bij de minister heeft ingediend.

De gemeente adviseert, samen met het provincie en het waterschap, het te laten bij het winningsplan uit 2014 en de daarbij behorende maximale productie. ‘We geven met dit advies een duidelijk signaal af: het college wenst geen toename van gaswinning in de gemeente Westerveld’, licht wethouder De Jong toe.

Tijdens een eerdere bijeenkomst georganiseerd door de gemeente en de provincie Drenthe werd duidelijk dat er zeer weinig draagvlak is voor toename van gaswinning. ‘De ongerustheid over gaswinning neemt toe en het vertrouwen neemt af. Daarnaast is er geen schadeprotocol, geen dekkend en effectief meetnetwerk en andere randvoorwaarden zijn onduidelijk. Dit maakt dat we tot dit advies komen.’

Voorwaarden

Mocht de minister toch besluiten het gewijzigde winningsplan goed te keuren, dan adviseert de gemeente om extra aandacht te besteden aan de invloed op natuurwaarden. Ook adviseert het te zorgen voor een landelijk schadeprotocol, waarbij de mijnbouwbedrijven niet langer het eerste aanspreekpunt zijn. Ook wil het dan concretere randvoorwaarden en dat er oog is voor de toenemende zorgen over gaswinning bij omwonenden, door helder te communiceren.