Grootscheepse milieucontrole in de hele gemeente

Steenwijkerland - Begin maart was er in de gemeente Steenwijkerland een integrale milieucontrole. Deze controle werd uitgevoerd door de politie, de gemeente, waterschap en Vereniging Natuurmonumenten.

Daarbij zijn een aantal overtredingen geconstateerd waarvoor proces-verbaal is uitgeschreven. Hierbij ging het om het illegaal verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en het loslopen van een hond in het bos waar dit niet toegestaan was.

Waarschuwingen

Daarnaast zijn er waarschuwingen gegeven voor het willen gaan verbranden van bouwmaterialen, het niet naleven vergunning voorschriften verbranden rietafval, zonder benodigde vergunning onderzoek doen naar otters, het hebben van een mestopslag binnen 5 meter van de watergang, het hebben van een mestopslag op de waterkering en gewasbescherming spuiten binnen 25 cm van de gewasbeschermingszone.

Bomen kappen

Ook werd op twee locaties gecontroleerd op de velling van bomen, waarvan één velling vergund was en de andere viel binnen de vrijstelling regels van het gemeentelijke kapverbod.

Visvergunning

Verder werden er de nodige vissers gecontroleerd op hun vergunning. Twee vissers werden gewaarschuwd voor het niet bij zich hebben van de vergunning.

Jaarlijks zijn er meerdere van deze gezamenlijke milieucontroles. Deze controles worden onaangekondigd uitgevoerd.