GS tegen heropening gaswinput bij Rode Dorp

De situatie nu bij gaswinning Rode Dorp Lourens Looijenga

Noordwolde – Gaswinbedrijf Vermilion wil de oude gasput van Petroland bij het Rode Dorp ten noorden van Noordwolde weer in gebruik nemen. Gedeputeerde Staten wijzen het voorstel in stevige bewoordingen af.

De gaswinput was tot 2004 in gebruik. Vermilion is van plan om de productie te hervatten uit een gesteentelaag waaruit nog niet geproduceerd is. Vermilion vermoedt hier drie gashoudende lagen aan te treffen op dieptes tussen de 1800 en 2000 meter. Om het gas te winnen hoeft er verder op de bestaande locatie boven de grond niets te veranderen. Het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt dat de gecontroleerde risicobeoordelingen correct zijn onderbouwd en de voorgestelde beheersmaatregelen passend zijn.

Geen proefboring 'onbegrijpelijk en onbestaanbaar'

De aanwezigheid van aardgas in het onbekende deel van het gasveld aan de Schapendrift is niet aangetoond met een proefboring. Vermilion wil het onbekende reservoir gefaseerd boren en in productie nemen. Dit maakt volgens GS niet alleen onzeker of het voorkomen daadwerkelijk aardgas bevat, maar zorgt ook voor grotere onzekerheden over de uitkomsten van de modelberekeningen en prognoses. ‘Gelet op alle gevoeligheden rondom gaswinning en de beving die heeft plaats gevonden nabij gasveld De Hoeve is het voor ons onbegrijpelijk en onbestaanbaar dat de exploratiefase wordt overgeslagen en meteen overgegaan wordt tot het verzoek om instemming op het winningsplan.’

De genoemde beving op 26 november 2009, met 2,8 op de schaal van Richter de zwaarste ooit in Friesland, zou het gevolg zijn geweest van waterinjectie in de lege put. Het water werkt als een soort glijmiddel waardoor het gesteente in beweging kan komen en een aardbeving geeft. Tussen 2009 en 2011 waren daar meer meldingen over trillingen. Schade is er niet gemeld.

Prognose bodemdaling ‘fors onzeker’

De bodemdaling als gevolg van winning uit gasvelden in Weststellingwerf zal volgens de prognose van Vermilion aan het eind van de productie na 2040 uitkomen op maximaal 4 centimeter. De bodemdalingsprognose is geverifieerd door TNO-AGE. Op basis van deze evaluatie vindt SodM het aannemelijk dat de bodemdaling als gevolg van de gaswinning uit de velden rond Weststellingwerf minder dan 4 centimeter zal bedragen. SodM ziet daarom geen aanleiding aanvullende voorwaarden te adviseren. Gedeputeerde Staten zien dat anders. Door de onbekendheid met de velden is het onzeker hoe groot het gebied is waarin de druk zal dalen, en dus bevat deze prognose voor de locatie bij Noordwolde volgens Gedeputeerde Staten ‘een forse onzekerheid’.

‘Wij adviseren u, gelet op ons standpunt over gaswinningen, om niet mee te werken aan gevraagde instemming op het winningsplan. Mocht u ondanks ons advies toch overgaan tot het verlenen van instemming, dan verzoeken wij met nadruk dat uw instemming met dit winningsplan gepaard gaat met de voorwaarde dat goede communicatie met inwoners plaats vindt.’

Nulmeting gevraagd

Vermilion vindt – volgens de provincie - de maximale bodemdaling gering en voorziet geen nadelige gevolgen voor gebouwen, infrastructuur, en voor natuur en milieu. Maatregelen om (gevolgen van) bodemdaling te voorkomen of beperken acht Vermilion volgens een brief van GS aan het ministerie van Economische Zaken niet nodig. GS adviserende de minister zorg te dragen voor een goede verdeling van lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten, het uitvoeren van nulmetingen, waarbij er ook baten en investeringen terugvloeien naar het gaswinningsgebied.

Er is donderdagavond om half acht in het gemeentehuis een openbare informatiebijeenkomst met ambtenaren van het ministerie, raadsleden en andere geinteresseerden over de gaswinningen van Vermilion in Weststellingwerf. Dat stond al gepland n.a.v. de discussie over de bodemactiviteiten bij Vinkega en Sonnega. Wethouder Hanneke Zonderland kan niet reageren, de gemeente moet volgens haar nog formeel een standpunt innemen over de hervatting van de winning bij het Rode Dorp en ze heeft de stukken nog niet gezien.

Nieuws

menu