Opheffing IGSD kost ruim 1 miljoen

Foto: De Boer en Ten Hoeve

Steenwijk - De Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland/Westerveld wordt per 1 januari 2020 opgeheven en de taken worden overgeheveld naar de gemeenten. De kosten bedragen minstens € 1.140.000,-.

De IGSD heeft een dossier, dat een wethouder (Bert Dedden) na een motie van wantrouwen de kop heeft gekost. De gemeenteraad had geen grip op de dienst, die jaarlijks om extra geld vroeg. De opheffing van de dienst is dan ook een wens van de gemeenteraad. Nu de fusie met NoordWestGroep mislukt is en de sociale werkvoorziening weer zelfstandig verder kan, wordt de weg vrijgemaakt om de dienst op te heffen en over te hevelen naar de gemeenten. De gemeente Westerveld heeft aangegeven een aantal taken via een dienstverleningsovereenkomst bij Steenwijkerland te willen inkopen.

De taken rondom werk en inkomen worden geïntegreerd met de taken van Wmo en Jeugd, zodat de inwoners zoveel mogelijk één aanspreekpunt hebben. Dat betekent dat er ook gekeken moet worden naar huisvesting. Het gemeentehuis is de aangewezen plek, maar is op dit nog niet geschikt voor de overkomende medewerkers van de IGSD en de bezoekersstromen.

Aanpassingen

Om het gemeentehuis geschikt te maken moeten er een aantal (bouw)technische aanpassingen worden gedaan. De eenmalige kosten in 2019 bedragen € 270.000,-. Daarnaast zijn er nog extra kosten als gevolg van de huisvesting op het Werkplein (het huidige pand waarin de dienst is gevestigd) voor 2020 en 2021 van € 437.000,- op jaarbasis (totaal € 870.000,-).

Voorgesteld wordt om voor het totaalbedrag van € 1.140.000,-een krediet beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de Algemene reserve vrij besteedbaar. De stand van deze reserve bedraagt € 14.939.000,-. Het blijft niet bij deze kosten. De verbouwingskosten van het gemeentehuis voor de permanente huisvesting vanaf 2022 worden in een later stadium voorgelegd.

Het voorstel om het bedrag beschikbaar te stellen wordt tijdens de politieke markt van 15 januari besproken.

Extra geld

Ook dit jaar vraagt de IGSD extra geld aan de gemeenteraad. Het Plan van Aanpak vergt extra personeelsleden, die worden ingehuurd. De kosten zijn fors hoger (€ 300.000,-) dan bij vast in dienst nemen van eigen personeel. De uitbreiding van het (tijdelijke) personeel bedraagt in geld € 972.000,- en in fte 10,7. Dit bedrag is ruim hoger dan het bedrag dat oorspronkelijk in de begroting 2019 was geraamd (€ 588.000.-).