Provincie Flevoland: 'Argumenten van tegenstanders Lelystad Airport ontkracht'

De nieuwe terminal van Lelystad Airport. Fotostudio Wierd

Lelystad - De provincie Flevoland heeft een positieve zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en het Milieueffectrapportage (MER). Volgens de provincie laat het gewijzigd MER een positieve uitkomst zien waarmee argumenten van tegenstanders worden ontkracht.

De provincie vraagt om spoedige vaststelling van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport en het MER. 'Om zo verdere vertraging van de oorspronkelijk geplande en met betrokken partijen afgesproken opening van Lelystad Airport in 2018 te voorkomen. Ook gezien de schade die uitstel van opening aan de economische ontwikkeling van Flevoland én aan de Metropoolregio Amsterdam en Nederland toebrengt'.

Zorgvuldig proces

De provincie Flevoland is tevreden over het zorgvuldige proces van minister Cora van Nieuwenhuizen, waarbij het ‘oude land’ direct is betrokken en onafhankelijke bureaus de uitkomsten dubbel hebben gecontroleerd. 'Het gewijzigd MER laat lagere milieueffecten van de ontwikkeling van Lelystad Airport zien dan het MER 2014. De ernstig gehinderden (binnen de 48 Lden contour) wonen in Flevoland. Door optimalisaties in de routes is dit aantal gedaald van 279 naar 146 personen. 45.000 vliegbewegingen op Schiphol zouden gepaard gaan met een factor 80 hoger aantal gehinderden ten opzichte van Lelystad Airport. De overloopfunctie van Lelystad Airport voor de Schipholomgeving is dus van groot belang', aldus de provincie.

Optimalisatie aansluitroutes

De provincie merkt op dat, hoewel de aansluitroutes van Lelystad Airport geen onderdeel zijn van het Luchthavenbesluit, het ontwerp hiervan ook door uitgebreide inspraak en onderzoek op veel punten is geoptimaliseerd. Ook juicht zij toe dat uiterlijk vanaf 2023 altijd doorgestegen kan worden, waardoor de beperkte hinder nog verder zal afnemen. 'Beperkte hinder omdat op basis van vergelijkbare situaties zoals bij Eindhoven Airport, waar ook gemeenten op 6.000 voet overgevlogen worden, verwacht mag worden dat het aantal gehinderden laag is'.

Communicatie

De provincie Flevoland vraagt aan de minister om in de communicatie over Lelystad Airport veel duidelijker te maken wat de feiten zijn op basis van kennis uit bijvoorbeeld het MER. 'Er bestaat namelijk verspreiding van informatie over de uitbreiding van Lelystad Airport die niet altijd gebaseerd lijkt te zijn op feiten. De situatie en betrokkenheid van de omwonenden in Flevoland is een hele andere dan die van inwoners op het oude land die op grotere hoogte overgevlogen worden'.