Vermilion vindt negen plekken geschikt voor gasboring

De negen locaties in het gebied. Foto: Vermilion

Gaswinbedrijf Vermilion Energy heeft negen plekken uitgeselecteerd voor het boren naar twee gasvelden in het gebied Noordwolde-Wilhelminaoord. Dat blijkt uit de ‘Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau’, die bureau Haskoning in opdracht van Vermilion heeft geschreven.

Dit is de eerste stap om te komen tot een MER-procedure, waarin de gevolgen van de voorgenomen booractiviteit op het milieu beschreven worden. Aanvullend hierop wil Vermilion in gesprek gaan met betrokken instanties in het gebied, zoals de gemeenten en provincies, het waterschap en natuurorganisaties. Er komt een informatiebijeenkomst voor bewoners.

Vooruitlopend daarop wordt nu dus via de notitie bekend gemaakt wat de plannen zijn. Met behulp van geologische studies heeft het Canadese bedrijf Vermilion de gasvelden VDW-A en VDW-B in beeld gebracht. Naar verwachting bevindt zich in beide voorkomens op ongeveer twee kilometer diepte aardgas. De betreffende gesteentelagen behoren tot de Vlieland en de Rotliegend zandsteen formaties en de Zechstein carbonaat (kalksteen). Aardgas beweegt zich binnen deze poreuze lagen naar boven en concentreert zich in het hoogstgelegen deel van de laag, onder een afsluitende laag. Dit hoogstgelegen deel van het aardgasvoorkomen is het punt waar Vermilion naar toe wil boren. In eerste instantie wordt door Vermilion een locatie aangelegd voor het uitvoeren van een boring naar beide gasvelden, om deze verwachting te kunnen bevestigen. Die definitieve locatie wordt nog niet in de notitie genoemd. Er is wel een kaartje met negen opties.

Toegangsweg

„Zowel voor de aanlegfase, de boorfase als later bij onderhoudswerkzaamheden is het van belang dat de locatie goed toegankelijk is, ook met zwaarder transport. Hiervoor wordt in overleg met de omgeving een toegangsweg aangelegd, vanaf de locatie naar de dichtstbijzijnde doorgaande weg.” Er zijn maximaal drie boringen voorzien, die samen tot drie productieputten kunnen leiden. Ten behoeve van de boring wordt tijdelijk (gedurende ongeveer twee maanden per boring) een boortoren geplaatst. Er bestaat de mogelijkheid dat de tweede of derde boring niet succesvol is of zelfs niet wordt uitgevoerd. De aanleg van de mijnbouwlocatie en de gastransportleiding vinden zoveel als mogelijk plaats bij daglicht. De aanleg van de mijnbouwlocatie (inclusief toegangsweg) gaat circa acht weken duren.

Diepboring

Een boring tot circa twee kilometer diepte wordt formeel aangeduid als diepboring. Indien economisch winbaar aardgas aanwezig is, wordt een locatie ingericht als productielocatie en worden er productie-installaties geplaatst om het geproduceerde aardgas te kunnen verwerken. Daarna komt er een directe aansluiting op de bestaande gastransportleiding van Vermilion tussen Wapse en Vinkega, en/of een geheel nieuwe leiding parallel aan de bestaande leiding naar de locatie Vinkega. ‘Bij de uitwerking van het tracé wordt rekening gehouden met bebouwing, natuurgebieden en cultuurhistorisch/archeologisch waardevolle gebieden.’ En vervolgens gaat het gas naar de bestaande gasbehandelingsinstallatie van Vermilion bij Garijp, waar het geschikt wordt gemaakt voor levering aan het aardgasnet.

UNESCO-gebied

Er is relatief weinig bebouwing in het gebied. Het aardgasvoorkomen VDW-A bevindt zich gedeeltelijk onder de bebouwde kom van Noordwolde. Het aardgasvoorkomen VDW-B bevindt zich ten noorden van Wilhelminaoord. In het gebied bevinden zich meerdere campings. Het gebied wordt doorkruist door de provinciale weg tussen Noordwolde en Wilhelminaoord. De bestaande gastransportleiding Wapse – Vinkega doorkruist het projectgebied van zuidoost naar het westen. Verder is er ook oog voor andere activiteiten in de omgeving. Voor de aanleg van een nieuwe mijnbouwlocatie en de gastransportleiding is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Afvalwater in oude gasput

De komende jaren worden twee nieuwe boringen uitgevoerd vanaf locatie Wapse. Er is sprake van doorgaande productie van omliggende gasvelden bij Vinkega en Noordwolde. Er wordt nog steeds afvalwater geïnjecteerd in oude gasput in Nijensleek. En er wordt ook meegewogen dat de gaswinning nu ligt in het gebied dat net in juli de UNESCO-status heeft gekregen. ‘In het MER wordt speciale aandacht besteed aan het nabijgelegen beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord, de hiermee samenhangende UNESCO status en aardkundige waarden. Om de genoemde erfgoedwaarden transparant en volwaardig mee te wegen zal een Heritage Impact Analyse worden uitgevoerd waarvan de resultaten worden verwerkt in het MER.’ Dan gaat het om het te verwachten effect op erfgoedwaarden.

Natuureffecten

De voorgenomen activiteit kan volgens de notitie ook leiden tot effecten op natuur en natuurgebieden in de directe omgeving. Daarbij wordt speciaal gekeken naar de Natura 2000-gebieden. „Bij de aanleg zullen er onder andere geluidseffecten zijn, en daarmee mogelijk verstoring van beschermde soorten. Indien er sprake is van stikstofemissies, kan dit negatieve effecten hebben op beschermde gebieden. Dit wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van een AERIUS-berekening. In het MER zal onderzoek worden gedaan naar effecten op beschermde gebieden en kwetsbare soorten.”

Bodemdaling

Vermilion zal in het MER een schatting moeten maken over de te verwachten bodemdaling door het wegpompen van gas uit de ondergrond. „Die bodemdaling is naar verwachting beperkt tot enkele centimeters en treedt geleidelijk over een lange periode op. Met behulp van metingen wordt de actuele bodemdaling bijgehouden. Het risico op aardbevingen ten gevolge van aardgaswinning wordt aangeduid als seismisch risico. Niet alle trillingen in de ondergrond leiden tot schade. Trillingen waarbij weinig energie vrijkomt, zijn niet of bijna niet waarneembaar en zullen geen schade opleveren.”


Nieuws

menu