Gemeente zet vaart achter nieuwe Steenwijker woonwijk

De nieuwbouwlocatie, waar voorheen de tapijtfabrieken Betap en Crilux stonden. Martijn Bijzitter

Het college van burgemeester en wethouders vraagt aan de gemeenteraad om het ‘masterplan Steenwijk Zuidoost’, de nieuw te bouwen woonwijk aan de Meppelerweg, vast te stellen. Hier verrijzen straks 500 woningen.

Het masterplan Steenwijk Zuidoost bevat de kaders voor de ontwikkeling van een nieuwe uitbreidingswijk Steenwijk Zuidoost. De provinciale ‘beperkingen’ zijn qua aantallen toe te voegen woningen zijn verlaten en het credo nu is ‘bouwen, bouwen, bouwen’. In de door de provincie en gemeente opgestelde regionale woonagenda 2022 – 2025 zijn sleutelprojecten aangewezen. Deze projecten, waaronder Steenwijk Zuidoost, hebben een sleutelrol in de woningbouwproductie en integrale ruimtelijke ontwikkeling binnen de provincie Overijssel. Steenwijkerland heeft zich gecommitteerd aan een snelle uitvoering van de projecten.

Overijssel faciliteert de gemeenten met een provinciaal aanjaagteam en flexpool. Steenwijkerland was daarbij de eerste gemeente die een aanvraag heeft ingediend en die ook is toegekend. In de woonagenda, die recent is vastgesteld komen in Steenwijkerland in de komende 10 jaar 1700 woningen. Hiervan worden 800 in Steenwijk gebouwd en 900 in de overige kernen. Verder komen er nog 1500 extra woningen voor bovenregionale woningbouw in de komende 10 jaar. Steenwijk is daarvoor de aangewezen plek. In totaal komen er dus 3200 woningen in de komende 10 jaar, waarvan dus 2300 in Steenwijk.

In fasen

Naast Kornputkwartier is Steenwijk Zuidoost de eerstvolgende nieuw te bouwen woonwijk. De bouw gaat in fasen. In eerste instantie ligt de focus op de ontwikkeling op de locatie waar vroeger de tapijtfabrieken Betap en Crilux hebben gestaan. Deze locatie is eigendom van de Stichting Woonconcept en Roosdom Tijhuis. Hier komt een mix van sociale huurwoningen en koopwoningen, ongeveer 215 woningen (in een verhouding 30/70) in een gevarieerd aanbod.

Rekening houden met milieucirkel

Daarna volgt de ontwikkeling van het terrein ‘Sportlust’ en als laatste de ontwikkeling van het depot van Defensie. Defensie werkt aan plannen voor een nieuw landelijk logistiek centrum. De verwachting is dat in 2024 de functie van het logistiek centrum Steenwijk komt te vervallen. Er zijn echter plannen om de locatie daarna nog te blijven gebruiken als ‘overloop’ gedurende de verduurzaming van de Johannes Postkazerne in Havelte. Zolang het gebouw in functie is, is er sprake van een milieucirkel waarmee rekening dient te worden gehouden. Voor de ontwikkeling van de locatie Betap / Crilux betekent dit dat delen (nog) niet kunnen worden gerealiseerd. Hierover maakt de gemeente nadere afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie.

De grond op de locatie Betap / Crilux is in het verleden onderzocht en gesaneerd. Het bodemonderzoek wordt geactualiseerd. Ook wordt bodemonderzoek gedaan rond de locatie waar voorheen aannemersbedrijf Mura was gevestigd.

Geen zelfbouw

Er is geen ruimte voor kavels voor zelfbouw. Op het Kornputkwartier geeft de gemeente kavels uit voor zelfbouw. Daarnaast wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Supermarkt is mogelijk

Er komt geen school in de wijk, maar er zijn wel twee locaties aangewezen voor een mogelijke supermarkt ter vervanging van een supermarkt elders in Steenwijk. Met mogelijk appartementen boven de supermarkt. Naast speelvoorzieningen voor kinderen komen er ook ontmoetingsplekken die zijn bedoeld voor alle leeftijden.

Ontsluiting

Voor de ontsluiting van Steenwijk Zuidoost wordt overwogen om voor auto’s een verkeerskundige knip te maken op de Meppelerweg en is bedoeld om het doorgaand verkeer tussen het centrum en de snelweg via de Schansweg te sturen. In een nader verkeerskundig onderzoek wordt onderzocht wat de effecten zijn van deze ingreep.

Wadi’s

Het watersysteem bestaat uit een watergang in combinatie met wadi’s waarin het water wordt vastgehouden en vertraagd afgevoerd. Voor de wadi- en waterstructuur zal in de volgende fase (stedenbouwkundig plan) een watertoets moeten worden uitgevoerd.


Het masterplan wordt dinsdag 8 februari in de politieke markt besproken. De planning is dat het ontwerpbestemmingsplan in mei 2022 in procedure wordt gebracht, zodat in 2023 kan worden gestart met het bouwrijp maken en het bouwen van de eerste woningen.

Nieuws

menu