Gewijzigd huurbeleid flat De Vijverhof roept politieke vragen op: 'Geldt er voor deze mensen geen tijdelijke huurbescherming en is de opgegeven reden wel legitiem?'

De Vijverhof

De Vijverhof Foto Archief Wilbert Bijzitter

Het gewijzigde huurbeleid voor de tijdelijke bewoners van flat De Vijverhof in Steenwijk roept bij de CPB-fractie vragen op.

Verhuurder Aandacht Vastgoed heeft per 1 oktober haar huurbeleid gewijzigd van onbepaalde tijd naar een bepaalde tijd van 28 dagen die maximaal 11x verlengd mag worden met als reden dat dit beleid zorgt voor een betere doorstroming. „Een betere doorstroming of opnieuw een verplichte verhuizing? En waar kunnen deze mensen naar toe dan?”, vraagt Tilko Gernaat van de CPB-fractie zich af.

„Een aantal mensen die daar wonen kan en/of moet weer terug naar de ouders. Maar mensen die daar wonen vanwege een verbroken relatie kunnen niet terug en de wachttijd voor sociale huur is lang. Moeten deze mensen dan hun toevlucht zoeken in vakantiehuisjes? Sinds ruim 5 jaar wordt in de Vijverhof de mogelijkheid geboden voor tijdelijk wonen en/of werken met een bruikleenovereenkomst waarin een wederzijdse opzegtermijn van 28 dagen is opgenomen. En inmiddels zijn er mensen die er al langer dan 2 jaar wonen en die moeten binnen 28 dagen vertrekken. Geldt er voor deze mensen geen tijdelijke huurbescherming? Dat er aan deze tijdelijke woonsituatie eens een einde komt mag duidelijk zijn, maar is de opgegeven reden wel legitiem? Zou de werkelijke reden van Aandacht Vastgoed niet een andere zijn?”, vraagt Gernaat zich af.

„De Wet doorstroming huurmarkt maakt het mogelijk om zelfstandige woningen tijdelijk, aan dezelfde huurder te verhuren. Hiervoor geldt een maximumtermijn van twee jaar. De verhuurder is verplicht maximaal drie maanden en minimaal één maand voor het verstrijken van de tijdelijke huurperiode, de huurder hierover schriftelijk te informeren. Wordt de brief ook maar één dag te vroeg of te laat verstuurd, dan wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd. En dan geldt er voor de huurder wel huurbescherming”, stelt Tilko Gernaat.

Asielzoekers?

Onder de bewoners gaat het gerucht dat ze plaats moeten maken voor asielzoekers wat door Aandacht Vastgoed ontkend wordt. Gernaat vindt het begrijpelijk dat deze geruchten ontstaan. „Feitelijk kan Aandacht Vastgoed een overeenkomst sluiten met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers omdat zij door de wijziging van haar beleid in 28 dagen De Vijverhof geheel leeg kan maken voor een ander doel. Gezien de vergoedingen voor de opvang van asielzoekers kan dit voor verhuurder Aandacht Vastgoed en eigenaar Queen State II zomaar een aantrekkelijk verdienmodel zijn. Dat dit bijdraagt aan een betere doorstroming zien wij als een gezocht argument dat weinig onderbouwing kent in een tijd met een enorm tekort aan sociale huurwoningen, een sterk stijgende rente en een tekort aan bouwlocaties voor jongeren en starters.”

Onwenselijke situatie

„We kennen onze verplichtingen ten aanzien van de opvang van asielzoekers en dat stellen wij niet ter discussie, ook niet voor een locatie als De Vijverhof in Steenwijk. Maar we kennen ook de situaties van de afgelopen maanden waarin omwonenden volledig verrast werden door een besluit van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers over gemaakte keuzes voor een opvanglocatie. Dat lijkt ons een onwenselijke situatie die voorkomen moet worden.”

De fractie vraagt aan het college van burgemeester en wethouders of het college een leegstandsbeschikking heeft afgegeven. „Heeft Aandacht Vastgoed of eigenaar Queen State II voor De Vijverhof een vergunning tot verhuur op basis van de Leegstandswet? Kunnen de tijdelijke huurders ook aanspraak maken op tijdelijke huurbescherming? Geldt er voor de bewoners die hier langer dan 2 jaar verblijven ook huurbescherming? Is de huurperiode van 28 dagen niet strijdig met het beleid van Steenwijkerland voor de tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte?”, vraagt de fractie. “Daarin is bepaald dat de huurovereenkomst minimaal een periode van 6 maanden huur moet beslaan.”