Kostenplaatje nieuwe school voortgezet onderwijs is nog niet inzichtelijk. Bouwkosten zijn flink opgelopen

RSG Tromp Meesters in Steenwijk.

RSG Tromp Meesters in Steenwijk. Foto: archief Martijn Bijzitter

Er is nog grote onduidelijkheid over de kosten van bouw van de nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Steenwijk, de zogenaamde unilocatie.

In april 2021 heeft de gemeenteraad uitgesproken om binnen 10 jaar een unilocatie voor voortgezet onderwijs op de locatie Lijsterbesstraat in Steenwijk te realiseren. Ook is gevraagd inzichtelijk te maken wat de verwachte kosten zijn, welke eigen financiële bijdrage het schoolbestuur kan leveren en wat de achterblijvende locaties kunnen opleveren.

De bedoeling was om voor de behandeling van de Perspectiefnota 2023-2027 in juli dit jaar een uitgewerkt voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. ‘Het afgelopen jaar zijn samen met het schoolbestuur grote stappen gezet om de plannen zoals opgenomen in het coalitieakkoord nader uit te werken. Ondanks de gezamenlijke inspanningen is een raadsvoorstel op deze termijn niet realistisch. Er zijn nog enkele punten waarover het schoolbestuur en de gemeente een gezamenlijk standpunt moeten innemen, zodat wij met een gedragen voorstel naar de raad kunnen. We hebben de komende maanden nodig om tot een gedegen voorstel te komen’, schrijft het college in een informatienota aan de gemeenteraad.

De planning is om dit voorstel in het 4e kwartaal van 2023 aan de raad voor te leggen. Op deze manier kunnen de financiële consequenties in de Perspectiefnota 2024-2028, dus een jaar later dan gepland, integraal worden afgewogen.

De scholen verwachten per 1 augustus 2024 daadwerkelijk gefuseerd te zijn, waarbij een brede school ontstaat met de onderwijssoorten VBO, MAVO, HAVO en VWO. De Praktijkschool blijft een zelfstandige entiteit.

Kostenraming

In 2021 werd de investering voor de unilocatie op basis van normberekeningen geraamd op 25,5 miljoen euro. Sindsdien zijn de bouwkosten fors gestegen, waardoor er met een extra investering rekening gehouden moet worden. ‘Voordat wij de basisvariant aan de raad kunnen voorleggen, is het nog nodig dat wij met het schoolbestuur op enkele belangrijke punten overeenstemming bereiken. We hebben het bijvoorbeeld over de te hanteren bouwkosten per m² en hoe om te gaan met verwachte prijsstijgingen gedurende het bouwproces’, schrijft het college.

In 2021 heeft het schoolbestuur een eigen bijdrage van 20% van de bouwkosten (5,1 miljoen euro) toegezegd. De grootste financiële lasten voor de unilocatie komen niet eerder dan 2027. Er zijn al middelen door de gemeente gereserveerd, omdat de gemeenteraad eerder had ingestemd met het twee-locatiemodel.