Kostenpost schaatsweekend, onderzoek van eigendommen van Joodse inwoners, een maaizuigmachine: de perspectiefnota van Steenwijkerland wordt behandeld

Weet u nog, dat mooie schaatsweekend in februari? Massaal kwamen schaatsers en liefhebbers naar de Kop van Overijssel voor een paar heerlijke dagen op het ijs. Keerzijde: een kostenpost van 67.500 euro vanwege extra in te zetten verkeersregelaars.

De schaatsgekte zorgde voor (behapbare) drukte in het gebied.

De schaatsgekte zorgde voor (behapbare) drukte in het gebied. Artizzl Media / Peter Nefkens

Dat en meer blijkt uit cijfers in de perspectiefnota (PPN), die dinsdag en op dinsdag 6 juli wordt behandeld door de gemeenteraad. In die nota – voor de periode 2021 / 2025 - staan ook budgetafwijkingen in het huidige jaar. Vooral de coronacrisis speelt daar een grote rol in.

Drukte met schaatsen

Om de drukte in goede banen te leiden was dit jaar rond Valentijnsweekend tijdelijk een speciaal crisisteam in het leven geroepen. In verband met de coronamaatregelen was een goede coördinatie en afstemming belangrijk. Daarvoor zijn onder meer extra verkeersregelaars ingezet. Dat heeft 67.500 euro gekost.

De inzet van dit team en de verkeersregelaars lijkt effect te hebben gehad. Er werd in dat weekend geen enkele parkeerboete uitgedeeld, al werd af en toe een oogje dichtgeknepen. Burgemeester Rob Bats erkende destijds dat het druk was, maar dat een verkeerschaos uitbleef. „Toch ook wel erg trots op dit gebied. Het was al met al toch ook een mooie PR voor onze gemeente”, zei Bats.

Eigendommen van Joden

Het onteigenen van eigendommen van Joodse inwoners tijdens en na de Tweede Wereldoorlog kwam eerder dit jaar al ter sprake, tijdens een gezamenlijk persmoment van Steenwijkerland en Meppel. De gemeenten trekken samen op in het onderzoek. Nu blijkt dat er onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke onderzoeker. Hiervoor is 35.000 euro nodig. „Er wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke behoefte om helderheid te krijgen over de rol van de gemeentes in en na WOII. De benodigde middelen zijn enkel voor de opdracht aan de externe onderzoeker.”

Scala moet bezuinigen (en heeft dat al een beetje gedaan)

Scala moet per volgend jaar 100.000 euro per jaar bezuinigen. Een deel van die bezuinigingen is dit jaar al in gang gezet. Er is 47.000 euro bezuinigd. Concreet betekent dit dat de subsidiebijdrage over 2021 met een bedrag van 47.000 euro lager kan worden vastgesteld. Het college: „Scala heeft meer tijd nodig om deze bezuiniging door te voeren. Realisatie van de besparing is volgens Scala niet mogelijk met ingang van het jaar 2022, maar pas met ingang van het jaar 2025. Wel kan vanaf het jaar 2022 een besparing gerealiseerd worden van 70.000 euro.”

Huurinkomsten De Meenthe

Het bedrag dat staat begroot als huurinkomsten van de Meenthe wordt verminderd met 15.011 euro. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de exploitatie van het theater. De Meenthe heeft vorig voorjaar een aangepast exploitatieplan voorgelegd en aan de gemeente gevraagd (in twee keer) om kwijtschelding van de huur tot voorlopig 1 maart 2021. Dit verzoek is door het college gehonoreerd. In het jaar 2020 is een gedeelte van de gederfde huurinkomst ten laste gebracht van het ingestelde Vitaliteitsfonds en een gedeelte ten laste van de jaarrekening 2020.

Huur sportverenigingen

Veel sportverenigingen zagen in coronatijd de huurkosten worden kwijtgescholden. Dit betekende een kostenpost van 30.000 euro voor de gemeente. Hiertegenover staan lagere uitgaven voor een bedrag van 2.500 euro. Er ontstaat zodoende een structureel tekort van 27.500 euro. „Dit komt enerzijds doordat verenigingen ervoor gekozen hebben een bijdrage te doen in het kader van zelfwerkzaamheid (en dan geen huur hoeven te betalen) en deels door privatisering.” Meest recente voorbeeld is de privatisering van Olde Veste.

Maaizuigmachine

De gemeente wil een maaizuigmachine aanschaffen. Die machine kost 50.000 euro. „Als gemeente maaien we de bermen langs de fietspaden in het buitengebied (en dus ook langs natuurgebieden). Om in die bermen de biodiversiteit te versterken willen we het maaisel afvoeren, zodat meer kruiden zich kunnen ontwikkelen.” Het kopen van zo’n machine blijkt voordeliger dan huren.

WOZ en no cure no pay

Vanuit de politiek kwamen no cure no pay bureaus voor WOZ-bezwaren al aan de orde. Op basis van de huidige inschattingen verwacht het college op dit punt een tekort van 120.000 euro. „Veel burgers schakelen een no cure no pay bureau in om bezwaar te maken.” Als een bezwaarschrift gegrond is, is de gemeente wettelijk verplicht om een proceskostenvergoeding aan deze bureaus te betalen. „We zien het percentage van de bezwaarschriften waar no cure no pay bureaus bij betrokken zijn stijgen. Als een bezwaarschrift van een no cure no pay bureau gegrond is, is de gemeente wettelijk verplicht om een proceskostenvergoeding aan deze bureaus te betalen. Ook voor 2022 en verder zullen we met een nadeel rekening moeten houden.”

Geld voor extra handen bij gemeente

Vanwege de coronacrisis heeft de gemeentelijke organisatie er veel extra werkzaamheden bijgekregen. In totaal is er een budget nodig van 845.000 euro voor de tijdelijk inhuur van extra capaciteit. „Ook het langdurig werken op afstand maakt dat de productiviteit niet overal optimaal is”, klinkt het.

De organisatie staat daardoor onder druk. Nu de crisis voortduurt is geconstateerd dat er dringend hulp nodig is in de vorm van tijdelijk extra personeel. Die hulp kan onder andere worden bekostigd met behulp van de extra middelen die het rijk via de Algemene uitkering binnen het gemeentefonds en via de TOZO-regeling aan de gemeenten voor dit doel beschikbaar heeft gesteld. „Een van de gevolgen van de coronamaatregelen is dat medewerkers minder verlof hebben opgenomen. Gemiddeld over alle teams is het restant verloftegoed dat wordt meegenomen zo’n 35% hoger dan in voorgaande jaren. Het opnemen van verlof is belangrijk voor het welzijn van onze medewerkers. Medewerkers worden daarom aangemoedigd dit verlof te gaan opnemen, wat betekent dat er meer werkdruk ontstaat voor de collega’s die niet met verlof kunnen. De inhuur van extra capaciteit kan hierbij helpen.”

Minder inkomsten uit toeristenbelasting

Door de crisis staan ook de inkomsten uit toeristenbelasting onder druk. De gemeente verwacht dat de gevolgen zich ook in de komende periode uiten. Over 2020 is de inschatting bij de najaarsnota gemaakt dat de inkomsten 125.000 euro lager zullen uitvallen dan begroot. Nu er meer zicht is op de werkelijke inkomsten blijkt dit 90.000 euro mee te vallen. De werkelijke inkomsten bedragen zo’n 600.000 euro. „De verwachting voor 2021 is op dit moment dat we een vergelijkbaar jaar verwachten als vorig jaar. Dat betekent dat we wederom rekenen op 600.000 euro aan inkomsten. Dit is 90.000 euro lager dan de begroting.”

Extra schoonmaakkosten

Door corona zijn er extra schoonmaakkosten gemaakt van 35.000 euro. Voor gemeentelijke gebouwen was en is het nodig dat er extra schoonmaakrondes plaatsvinden. „Ten behoeve van de gezondheid is het noodzakelijk de uitgaven te doen.”