Open brief Gieters Belang: Gemeente trekt eigen plan in Gieterse polder met vastgestelde toekomstvisie

De Gieterse polder. Foto: Wilbert Bijzitter

„Terwijl ’t Gieters Belang al lange tijd bij de gemeente aandringt om een integraal plan te ontwikkelen voor de gehele Gieterse Polder, blijkt nu dat achter de rug van de inwoners om al ruim een jaar wordt gewerkt aan één specifiek deelproject met grote impact: een weg van de (uit te breiden) parkeerplaats bij ’t Vonder dwars door de polder naar de Nering.”

Een weg met als doel om de Kerkweg (gedeelte tussen Vonder en Deukten) te ontlasten. Een belangrijk doel, waarvoor meerdere oplossingen denkbaar zijn die in de ogen van ’t Gieters Belang onvoldoende zijn onderzocht. Dat al meer dan een jaar aan dit project gewerkt wordt blijkt uit door ’t Gieters Belang opgevraagde documenten die de gemeente in het kader van de WOB (wet openbaarheid bestuur) onlangs heeft moeten vrijgeven.

Eerst een integraal plan

Als met behulp van deze documenten een tijdlijn wordt opgesteld blijkt dat reeds in februari 2020 een voorkeursoplossing is gekozen door de stuurgroep DBT (Duurzaam Beleefbaar Toerisme), waarin ook wethouder Bram Harmsma zitting heeft. Terwijl op dat moment nog volop werd gewerkt aan het opstellen van de Toekomstvisie Giethoorn, door gemeente, ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt gezamenlijk. Tijdens het visietraject is uiteraard de problematische verkeerssituatie bij de Kerkweg besproken. Er is echter bewust in de werkgroep besloten om in de visie zelf geen oplossingen te benoemen, omdat deze nadere uitwerking vereisen. Ook is afgesproken om tijdens het visietraject alle projecten waarvoor de Toekomstvisie relevant is en/of niet binnen bestaande bestemmingsplannen vallen, stil te leggen of uit te stellen. Bovendien heeft de wethouder enkele maanden later tijdens een bestuurlijk overleg met ’t Gieters Belang aangegeven dat er geen onomkeerbare beslissingen zouden worden genomen en beloofd dat er eerst een integraal plan zou worden opgesteld.

Ontsluitingsweg

Ondertussen werkte de gemeente echter door aan het plan voor de ontsluitingsweg. Mogelijke alternatieve oplossingen zijn zonder goede argumentatie aan de kant geschoven. Na een “quick scan op de achterkant van een servetje” bleven maar 2 opties over, aldus de betrokken projectleider van de gemeente. Uitvoerige berekeningen blijken wel degelijk te zijn gemaakt, maar het bestaan ervan is keer op keer ontkend in antwoord op herhaaldelijke vragen van ’t Gieters Belang. De documenten liggen nu wel op tafel, maar met de bedragen door de gemeente weggelakt.

Bijeenkomst voor enkele omwonenden

Wellicht onder het motto van draagvlak toetsing heeft de gemeente begin juli jl. een bijeenkomst georganiseerd voor enkele omwonenden. Er werden 2 opties gepresenteerd A en B, waarbij werd gesuggereerd dat deze afkomstig zijn van de visie werkgroep. Ook werd gevraagd naar de voorkeursvariant van de omwonenden. Deze informatie is onjuist: de opties komen niet uit de visie. Bovendien blijkt uit de opgevraagde documenten dat de gemeente in mei al opdracht heeft gegeven aan een landschapsarchitectenbureau om optie A (en een parkeerplaats voor auto’s en bussen aan de overzijde van de Hylkema boulevard!) verder uit te werken. Van enige inspraak blijkt dus geen sprake te zijn.


’t Gieters Belang benadrukt dat het belangrijk is om een oplossing te vinden voor de situatie bij de Kerkweg en juicht toe dat dit wordt opgepakt. Echter, van belang is ook dat de juiste opties worden onderzocht en voor- en nadelen zorgvuldig worden afgewogen en worden getoetst aan de in de Toekomstvisie Giethoorn opgenomen ‘spelregels voor toekomstige ontwikkeling’. De geschetste opties zijn met deze spelregels in strijd, met name door de extra verkeersaantrekkende werking en impact op woon- en leefomgeving van onder andere nabij gevestigde ondernemers. Niet voor niets wordt niet alleen door ’t Gieters Belang, maar ook in de Toekomstvisie, gepleit voor een integraal plan voor de Gieterse Polder, waarbij omwonenden en andere belanghebbenden actief worden betrokken.


’t Gieters Belang dringt erop aan dat binnen dit integrale plan ten minste rekening wordt gehouden met parkeren, ontsluiting van de nieuwe fusieschool, water in de polder, herstel van de Gieterse Koornmeule, de mogelijkheid om de loswal ten westen van de molen te realiseren en natuurlijk ook de aanwezigheid van otters in de polder. De genoemde actieve betrokkenheid aan de voorkant van het proces is overigens door de provincie als voorwaarde gesteld bij besteding van de zogenaamde ‘bidboek-gelden’.

28 september een nieuwe voorlichtingsavond

Ondertussen staat voor 28 september een nieuwe voorlichtingsavond gepland, waarover zonder check of overleg vooraf, door de gemeente de aanwezigheid van ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt is aangekondigd. Er is niet bekend gemaakt wie voor deze avond zijn/worden uitgenodigd. De gemeente trekt dus haar eigen plan. Maar doordat de conclusies uit de geheime documenten nu bekend zijn geworden, hoopt ’t Gieters Belang op grote opkomst van inwoners die hun stem laten horen. Dit kan sowieso middels de enquête die de belangenorganisatie voor bewoners binnenkort breed zal verspreiden. Intussen zal ook beroep worden aangetekend tegen de WOB reactie van de gemeente. De ontvangen informatie is namelijk verre van compleet, zo is de verwachting.


Wordt vervolgd….

‘t Gieters Belang

Nieuws

menu