Waterschappen en provincie gaan samen droogte te lijf: De Woldberg en De Eese zijn onderdeel van het plan

De Woldberg. Foto: David de Graaf

Om de droogte en de overlast van hevige regenbuien te bestrijden, starten de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen en de provincie Overijssel met het uitvoeringsprogramma Haarvaten op Peil (HOP). Zij doen dit samen met landgoederen en beheerders van natuurgebieden zoals De Woldberg en De Eese.

Het HOP-programma is gericht op de bestrijding van droogte in de hogere delen van Overijssel waar geen wateraanvoer is. Daar beginnen de watersystemen en is het extra belangrijk om water vast te houden en zo de gevolgen van droogte voor landbouw en natuur te verminderen.

Domino-effect

Het klimaat verandert. Dit heeft gevolgen voor de landbouw en natuur in Overijssel. Naast piekbuien en wateroverlast leidt ook droogte tot steeds meer schade. De oogst mislukt en ook de natuur heeft het moeilijk. Bossen en planten verdwijnen, vennen vallen droog en er is insecten- en vissterfte. Droogte leidt tot een domino-effect van tegenslagen voor natuur en landbouw en daarmee voor het landschap waarin we wonen, werken en recreëren. Dat valt op lange termijn steeds moeilijker te herstellen. Er dreigt onomkeerbare schade voor flora, fauna, economie en inwoner.

Klimaatrobuust

Daarom moeten nu alle mogelijke maatregelen worden ingezet om ons bodem- en watersysteem weerbaar te maken en zo de waterbeschikbaarheid te verbeteren. De beheerders van natuurgebieden en landgoedeigenaren zien kansen om op hun grond meer water vast te houden en piekbuien op te vangen. Ook de landbouw wordt gevraagd mee te doen om zo samen Overijssel klimaatrobuust in te richten.

Ten noorden van Steenwijk zijn het De Woldberg en De Eese die de komende zes jaar in het uitvoeringsprogramma HOP worden meegenomen. Verder zijn het de zuidflank van het Reestdal, landgoederen en natuurgebieden in het Vechtdal, landgoederen rond Deventer en Enschede, het Dinkeldal, natuurgebieden Delden-Beckum en de beekdalen in midden Twente.

Samenwerking

Dit programma is een onderdeel van het regionale werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON). ZON is een regionale invulling van het nationale Deltaprogramma Zoetwater. Het is een samenwerking tussen de volgende partners: Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta, provincie Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en het Overijssels Particulier Grondbezit.


Nieuws

menu