’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt doen oproep aan college: ‘Stop onderzoek ontsluitingsweg’

De Gieterse polder. Foto: Wilbert Bijzitter

In een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad verzoeken ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt het haalbaarheidsonderzoek naar een ontsluitingsweg vanaf de parkeerplaats van ’t Vonder naar de Nering stop te zetten.

Begin juli 2021 heeft ’t Gieters Belang een WOB-verzoek (Wet Openbaar Bestuur) ingediend in relatie tot het ontwikkelen van (de ideeën van) een weg van ’t Vonder naar De Nering. „Uit de stukken die ons uiteindelijk zijn verstrekt is ons duidelijk geworden, dat de gemeente al in februari 2020 de voorkeur heeft uitgesproken voor het ontwikkelen van deze ‘ontsluitingsweg’. Reeds tijdens het visietraject en zonder dat betrokken partijen binnen dit traject (Giethoorn Onderneemt en ’t Gieters Belang) op de hoogte waren, is door de stuurgroep Duurzaam Beleefbaar Toerisme (DBT) besloten door te gaan met het uitwerken van dit plan en de groep waarbinnen dit gebeurde smal te houden”, zo schrijven ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt.

„Zo zijn berekeningen gemaakt door externe adviesbureaus waarvan het bestaan herhaaldelijk is ontkend. Zonder enige deugdelijke argumentatie zijn blijkens de ontvangen documenten alternatieve oplossingen door de stuurgroep DBT aan de kant geschoven.”

Participatie

„Toen de regiodeal in 2019 werd gesloten en de provincie Overijssel aan de gemeente Steenwijkerland substantieel budget beschikbaar stelde, is door wethouder Harmsma publiekelijk toegezegd dat de betrokken belangenpartijen aan de voorkant zouden meebeslissen. Het beeld dat de gemeente Steenwijkerland hiermee schetste is dat burgerparticipatie inhoudt dat belangenpartijen zoals ’t Gieter Belang en Giethoorn Onderneemt een positie zou worden toegekend waarin ze daadwerkelijk in staat zouden worden gesteld om de publieke besluitvorming te beïnvloeden.”

„Niets is echter minder waar gebleken en de trein van een weg van ’t Vonder naar de Nering lijkt ook nu nog gewoon voort te denderen! De ontwikkelingen rondom de ‘ontsluitingsweg’ zijn nu reeds in een fase gekomen dat de gemeente zelfs een haalbaarheidsonderzoek uitvoert. Het bureau Paridon en De Groot heeft opdracht gekregen hier een concreet inpassingsplan voor te maken. Wederom zonder dat gekeken wordt naar eventuele andere en wellicht betere alternatieven.”

Stopzetten

’t Gieters Belang pleit er indringend voor om alle ontwikkelingen rondom de ‘ontsluitingsweg’ per direct stil te leggen. „Reden: Om zo onomkeerbare ‘hap-snap’ beslissingen te voorkomen die de Toekomstvisie Giethoorn in negatieve zin zou kunnen doorkruisen én om de zuiverheid van het proces en de beeldvorming richting dorp te waarborgen.”

’t Gieters Belang pleit eerst voor het ontwikkelen van een integraal plan voor de gehele Gieterse Polder. „Een integraal plan waarin alle varianten voor een eventuele alternatieve ontsluiting van de Kerkweg worden meegenomen en objectief en transparant getoetst. Maar vooral ook in relatie tot andere ontwikkelingen binnen de Gieterse polder zoals de renovatie van de Gieterse Koornmeule, de Loswalproblematiek, duurzame parkeeroplossingen, etcetera.”

Nieuws

menu