CDA: ‘Welke gevolgen heeft het zogenaamde ‘Didam’-arrest voor Steenwijkerland?’

De oplossing is meer nieuwbouw voor de lagere en middeninkomens, zoals hier in Scheerwolde. Maar de projecten lopen nu gevaar. Foto: Wilbert Bijzitter

De CDA-fractie van Steenwijkerland heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de gevolgen van het zogenaamde ‘Didam’-arrest.

In het ‘Didam’-arrest van 26 november 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moeten bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen. Dat betekent dat overheden niet zonder meer vrij zijn om grond te verkopen aan een partij naar keuze. Overheden moeten gelijke kansen bieden bij uitgifte van grond.

„De gevolgen van deze uitspraak lijken verstrekkend te zijn voor met name gemeenten”, zegt Jan van Beekhuizen namens de CDA-fractie, die daarover vragen heeft gesteld. „Wat zijn de gevolgen van dit arrest in de gemeente Steenwijkerland? Lopen er op dit moment trajecten, in het bijzonder woningbouwprojecten en verkopen van onroerende goederen, waarbij het Didam-arrest de ontwikkeling van gemaakte plannen en/of geplande verkopen in onze gemeente hinderen? Worden toekomstige projecten en plannen binnen Steenwijkerland door het arrest geraakt en zo ja op welke wijze en wat zijn de gevolgen daarvan?”, vraagt de fractie.

Ook pachtovereenkomsten

Het arrest lijkt niet alleen betrekking te hebben op verkopen van gronden en onroerende goederen, maar ook op het afsluiten van onder meer verkoop-, huur- en pachtovereenkomsten waarbij de gemeente verkopende/verhurende partij is. „Komen dergelijke situaties in Steenwijkerland voor dan wel zijn deze in de toekomst te verwachten en wat kunnen daar de gevolgen van zijn? Wordt er op dit moment beleid ontwikkeld hoe wordt omgegaan met het Didam-arrest en op welke wijze wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd?”, vraagt de fractie.

Nieuws

menu