De waterplanten in Weerribben-Wieden groeien als kool. Deze worden vanaf nu beter gemaaid zodat de pleziervaart geen hinder heeft

Wethouder Scheringa van de gemeente Steenwijkerland, Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde van de provincie Overijssel en Hans Pereboom van waterschap Wdod ondertekenden de overeenkomst. Foto: Provincie Overijssel

De waterplanten in de Oostelijke Belterwijde, onderdeel van Nationaal Park Weerribben-Wieden, worden voortaan beter gemaaid. Onder regie van de provincie Overijssel hebben overheid, recreatiebedrijven en natuurbeschermers de handen ineen geslagen.

De hinder die waterplanten kunnen veroorzaken voor de recreatievaart is vanaf nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Steenwijkerland, waterschap Drents Overijsselse Delta, vereniging Natuurmonumenten, vereniging Sportvisserij Oost Nederland, vereniging HISWA-RECRON, zeilvereniging Belterwiede, vereniging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond en vereniging recreatieondernemers Weerribben-Wieden Koptop.

Verbeterd

De waterkwaliteit in Nationaal Park Weerribben-Wieden is de afgelopen jaren sterk verbeterd. ‘Door het schonere water zijn de omstandigheden voor karakteristieke en kwetsbare waterplanten ook verbeterd en hebben deze vegetaties zich kunnen uitbreiden’, legt Roos Leenders van de Provincie Overijssel uit.

Er is volgens haar ook een keerzijde en dat is dat de recreatievaart er hinder van ondervindt in met name de Oostelijke Belterwijde. ‘Door groei van waterplanten wordt varen nogal eens belemmerd. Leden van de plaatselijke zeilvereniging worden daardoor ook sterk gehinderd om de watersport te beoefenen. Aan de andere kant is het verbeteren van de waterkwaliteit en de groei van bepaalde waterplanten in dit gebied een wettelijke doelstelling in het kader van Natura 2000.’

Beperkt maaien

Binnen het huidige beheerplan is het mogelijk om beperkt te maaien zonder vergunning of meer te maaien met vergunning. Toch blijkt het juridisch kader in de praktijk erg complex. Omdat de provincie niet alleen verantwoordelijk is voor het natuurbeleid, maar ook de recreatie en economie in het gebied een warm hart toedraagt, is in 2018 gezamenlijk actie ondernomen richting een oplossing.

Er wordt jaarlijks een maaiplan opgesteld voor de Oostelijke Belterwijde. Hierin wordt vastgelegd op welke plekken het verantwoord is om te maaien en hoe de kosten onderling verdeeld worden van de maaiwerkzaamheden. De regie voor dit plan ligt bij de gemeente Steenwijkerland. De overeenkomst loopt 3 jaar.

Nieuws

menu