Enexis wil capaciteit transformatorstation De Voorst bij Vollenhove vergroten en een recreatief rustpunt aanleggen

Het transformatorstation aan De Voorst bij Vollenhove. Foto: Google Maps

Enexis wil de transformatoren in het station aan De Voorst 8c in Vollenhove vervangen voor grotere exemplaren met meer vermogen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig.

Aan de zijkant van de schakeltuin, met zicht op de Noordwal wordt een schakelgebouw geplaatst. Het schakelgebouw dient als een grote ‘meterkast’, met daarbinnen stopcontacten. Met een schakelgebouw kunnen meer aansluitingen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

De gehele locatie, inclusief het huidige station, wordt landschappelijk ingepast. Hiervoor is een landschapsplan opgesteld. De streekeigen beplanting zal vooral bestaan uit kruidenrijke grasmengsels en struweel tot maximaal 5 meter hoogte. Er is gekozen voor kruidenmengsel en laagblijvend struweel in verband met de veiligheidsvoorschriften voor hoogspanning en de kabels die in de grond liggen.

Recreatief rustpunt

In samenwerking met het gemeentelijk project om de kliffen van Vollenhove zichtbaarder en beleefbaarder te maken, zal Enexis een recreatief rustpunt realiseren, nabij het transformatorstation. Met de uitvoering van het project Stadstrand Vollenhove met paviljoen, visvijvers en botterwerf, de zal de toegangsweg de Voorst vanaf bebouwde kom Vollenhove tot aan de Voorst 8 worden afgewaardeerd naar een fietspad. Dit gedeelte wordt autoluw.

Zienswijze

De bouwwerkzaamheden zullen 1,5 jaar in beslag nemen. Het plan heeft ter inzage gelegen en er is één zienswijze ingediend. Die richt zich voornamelijk op het aantal verkeersbewegingen tijdens de bouwfase. De toegangsweg naar het transformatorstation zou niet berekend zijn op zoveel verkeer. Volgens het college van burgemeester en wethouders zal „het onderhoud in de gebruiksfase slechts een gering aantal verkeersbewegingen per maand betekenen. De weg is hier uitstekend geschikt voor. Het gebouw dat wordt geplaatst, zal op afstand worden bestuurd. Alleen bij onderhoud en calamiteiten zullen bedrijfsauto’s op het transformatorstation aanwezig zijn en gebruik maken van de toegangsweg.”

Nieuwe ontsluiting

Het bouwverkeer zal over de nieuwe ontsluiting tussen de Voorst 8 en de Noordwal plaatsvinden. De werkzaamheden voor de realisatie van de nieuwe ontsluiting naar de Noordwal zijn al begonnen. Een (tijdelijke) ontsluiting op de Noordwal is besproken met de Enexis. „Mocht blijken dat er alsnog een tijdelijke ontsluiting nodig is, dan zal dit worden overwogen in de aanvraag omgevingsvergunning”, aldus het college.

De gemeenteraad beslist over een bestemmingsplanwijziging. Deze wordt tijdens de politieke markt op dinsdag 14 december besproken.

Nieuws

menu