Gemeente Steenwijkerland sluit 2020 positief af

Het gemeentehuis van Steenwijkerland. Archieffoto Wilbert Bijzitter

De gemeente Steenwijkerland sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van ruim 4 miljoen. Dit blijkt uit de jaarrekening over 2020.

Wethouder Marcel Scheringa: „In het voorjaar van 2020 was de verwachting dat we in 2020 op een fors tekort zouden uitkomen. Onder andere door de verwachting dat door de coronacrisis de uitgaven in het sociaal domein verder zouden toenemen. We dachten bijvoorbeeld dat het aantal mensen dat een uitkering zou aanvragen fors zou toenemen. We hebben in de zomer van 2020 voor bijna een miljoen aan besparingen doorgevoerd om de verwachte tekorten terug te dringen. Die maatregelen hebben effect gehad.”

„Bovendien bleek in het najaar dat we extra incidentele middelen van het Rijk kregen. De ondersteunende maatregelen van het Rijk, zoals bijvoorbeeld de NOW en Tozo, in combinatie met lokaal actieve ondernemers die personeel bij elkaar onderbrachten, hebben er ook voor gezorgd dat het aantal mensen dat een uitkering krijgt maar heel beperkt is toegenomen. Ook bij de jeugdzorg nam het aantal jongeren dat hulp vraagt niet erg toe, hoewel we de complexiteit wel zien toenemen. Daarnaast hebben we voor 2020 de keuze gemaakt om vooral in te zetten op verlenen van basiszorg, zorg die echt nodig is. Ook daardoor zien we dat de kosten voor het sociale domein minder sterk stijgen.”

Meevallers

„Als laatste zijn er nog financiële meevallers die speciaal opvallen: een ruime meevaller vanuit het regiobudget beschermd wonen en een meevaller bij de leges omdat er in het coronajaar veel meer plannen voor bijvoorbeeld bouwen en verbouwen zijn ingediend. Dit alles leidt ertoe dat we het jaar 2020 met een positief resultaat kunnen afsluiten en onze reserves weer wat kunnen aanvullen.”

Jaarverslag 2020

In het jaarverslag 2020 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. Marcel Scheringa: „We mogen constateren dat we ondanks de beperkingen door de coronacrisis mooie resultaten hebben behaald. Zo worden de beoordelingen op het gebied van de dienstverlening hoog gewaardeerd, is er een regeling voor bewonersinitiatieven vastgesteld, zijn er meer dan het wettelijk verplichte aantal beschutte werkplekken gerealiseerd, is er per 1 januari 2020 één toegang voor Wmo, Jeugdzorg en Participatie opgezet en zijn honderden ondernemers ondersteund in hun aanvragen voor de Tozo-regeling. Ook zijn er meer kavels voor woningen verkocht dan eerder was ingeschat.”

De jaarstukken 2020 worden op 22 juni in de politieke markt besproken en op 29 juni 2021 aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

Nieuws

menu