Gieters Belang: 'Geen blik of beton in de Gieterse polder'

De Gieterse polder. Foto: Wilbert Bijzitter

Een nieuwe vaarroute vanaf de molen naar het Molengat door de Gieterse polder. Aan deze vaarroute zal ook de nieuwe loswal worden gecreëerd alsmede de zij-aftak voor de doorvaart naar de molen. Dat is een tweetal maatregelen die ’t Gieters Belang (Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn) graag gerealiseerd ziet bij de invulling van de Gieterse polder. En behouden van het cultuurlandschap. Dus geen blik of beton in de polder. Het zijn enkele van vele ideeën en wensen die de belangenvereniging opvoert in een eigen alternatief scenario voor de Gieterse polder.

De loswal, één van de vele items, in dat scenario, ligt nu nog ten oosten van de molen aan de Kerkweg. „De loswal willen wij ten westen van de molen hebben”, zegt voorzitter Evert van Dijk van ’t Gieters Belang. Hij benadrukt dat het scenario een denkrichting is die in lijn is met de uitdagingen zoals deze onder andere zijn opgenomen binnen de Toekomstvisie Giethoorn. Zijn vereniging plaatste eind vorige week de eigen visie, met meer dan twintig aandachtspunten, over invulling van de Gieterse polder op de eigen website en facebook. Dit als reactie op de eerder die week gehouden informatie-avonden over het onderwerp, en waar Van Dijk naar eigen zeggen onaangenaam verrast werd en bijna van de stoel viel van verbazing. „Kennelijk moet het plan worden doorgedrukt zonder het dorp erbij te betrekken. Wij hebben dit jaar meerdere gesprekken gevoerd over de invulling van de Gieterse polder, op initiatief van de gemeente Steenwijkerland. Bij de uitgebreide traject was ook Giethoorn Onderneemt (GO) betrokken, net als andere gebiedspartners zoals Natuurmonumenten, Waterschap, ruimtelijke ontwikkeling en stedenbouwkundigen. Op basis van deze gesprekken heeft landschapsarchitect Van Paridon en de Groot samen met de gemeente drie scenario’s uitgewerkt voor de Gieterse Polder en het centrumgebied. Daarnaast hebben wij, in onze rol van belangenbehartiger voor bewoners, een vierde scenario opgesteld.”

Denkrichting

Van Dijk stelt dat met de gemeente is afgesproken dat deze vier scenario’s aan de bewoners en andere belanghebbenden gepresenteerd zouden worden tijdens de informatieavonden vorige week. „Echter, tot onze grote verbazing en teleurstelling, is in plaats daarvan slechts één samengesteld basisscenario gepresenteerd met enkele opties. Een basisscenario dat op veel punten afwijkt van de uitvoerig met bovengenoemde partijen besproken scenario’s”, verklaart Van Dijk zijn verontwaardiging. Daarom geeft hij nu op social media het vierde, alternatieve, scenario vrij aan de openbaarheid. „Wat daarin wordt genoemd is een denkrichting. Niet per sé zoals wij vinden dat het zou moeten, maar een scenario dat antwoord geeft op alle uitdagingen. We hadden graag iedereen de kans gegeven om erop te schieten en het aan te scherpen, naast de andere drie scenario’s. Die drie hopen we later ook te kunnen publiceren”, aldus Van Dijk.

Zelfbedieningsbrug

In het model van Gieters Belang wordt uitgegaan van de ervaringen zoals die zijn opgedaan bij de inrichting van de Beulaker Polder. Er worden veel aandachtspunten genoemd. Onder andere dus een nieuwe vaarroute vanaf de molen naar het Molengat. Aan deze vaarroute zal ook de nieuwe loswal moeten komen. In de Kerkweg komt, als het aan ‘t Gieters Belang ligt, een nieuwe handmatige zelfbedieningsbrug voor voet- en rijwielgangers. Autoverkeer van en naar de Kerkweg rijdt vanaf de Deukten, langs terrein Rodermond langs de nieuwe vaarbinding langs de nieuwe loswal, naar de Kerkweg (en hoeft daarmee niet over de nieuwe brug. Autoverkeer naar ’t Vonder rijdt vanaf de Deukten, langs Rodermond nieuwe vaarverbinding naar achterzijde ’t Vonder. Het scenario van de belangenvereniging stelt verder: er komen geen nieuwe wegaansluitingen op de Beulakerweg. De huidige middensloot wordt verbreed met aan beide zijden een dijkje van ongeveer één meter hoog in het bestaande landschap. Onder deze vaarverbinding wordt een aantal chiffons gelegd om de lager gelegen delen te verbinden met de aan de westzijde gelegen peilgemalen. Hiermee wordt doorvaart van (huur)boten (geen rondvaartboten) mogelijk gemaakt.

Aanlegplaatsen

Ter hoogte van de woonwijk in Noord lijkt de bestaande dijk reeds hoog genoeg. Hier worden, als het aan ‘t Gieters Belang ligt, nieuwe (te verhuren/verkopen) aanlegplaatsen gerealiseerd. Onder de Kerkweg (naast de huidige bebouwing) komt een nieuw brug die de nieuwe vaart koppelt met het Molengat. „Achter de bestaande bebouwing aan de Nering, van de Deukten naar de Kerkweg wordt een fiets- en wandelpad gerealiseerd om toegang naar school, sportvelden veiliger te maken, alsmede de verbinding Noord-Zuid, met behoud van het open landschap te bewerkstelligen”, schrijft de vereniging, die verder vindt dat woningbouw moet gebeuren op de huidige sportvelden, en eventueel aansluitend aan de zuidkant van de bestaande wijk Noord („dat laatste heeft niet onze voorkeur”). Andere ideeën die de vereniging in het eigen scenario noemt zijn om de lagere delen van de polder op een hoger waterpeil te brengen en de sportvelden te verplaatsen naar de locatie Rodermond.

Supermarkt

Gieters Belang ondersteunt de wens om het mogelijk te maken de supermarkt uit te breiden, en een oplossing te zoeken voor de parkeerproblematiek rond de supermarkt, zonder de bestaande hoeveelheid parkeerplaatsen structureel uit te breiden middels vergroting van het parkeerterrein. „Daarnaast zijn wij voorstander voor de realisatie van woningbouw op locatie Zuiderbasisschool”, laat de vereniging weten, die verder streeft naar behoud van de leefbaarheid en duurzame en authentieke karakter van het dorp waarbij in eerste aanzet ‘wat nog groen is, groen blijft’. Een fiets(pad) van oost naar west, over een onzichtbare historische dijk, draagt volgens Gieters Belang niet bij aan één van de uitdagingen. Wel wil ‘t Gieters Belang, zoals reeds in de dorpsvisie vastgelegd, groen en doorkijken behouden en meer parkeergelegenheid vermijden.

Nieuws

menu