Hoofdbrekens over kosten jeugdzorg in Steenwijkerland: 'Als er geen extra geld komt, dan komen we in grote financiële problemen'

Als het (nieuwe) kabinet niet meer geld uittrekt voor jeugdzorg, dan komt de gemeente Steenwijkerland in grote financiële problemen.

Steenwijkerland koopt samen met 10 andere gemeenten in de regio IJsselland specialistische jeugdhulp in.

Steenwijkerland koopt samen met 10 andere gemeenten in de regio IJsselland specialistische jeugdhulp in. Foto Pixabay

Steenwijkerland had in 2020 ten opzichte van de begroting 2021 weliswaar een overschot van € 850.000,-, maar dat verbloemt de werkelijke situatie, namelijk een dreigend tekort. Wethouder Trijn Jongman: „Als gevolg van de coronacrisis wordt landelijk steeds meer onderkent, dat veel jongeren te kampen hebben met psychische problemen. Er wordt een toestroom richting Jeugd GGZ verwacht. Terwijl de wachttijden bij GGZ-instellingen momenteel al zo’n 6 maanden bedragen.”

De schade voor de toekomst kan groot zijn. „Als de jongeren niet op tijd geholpen kunnen worden, kan er veel schade komen. Daarom worden binnen de wachttijden de mogelijkheden, samen met de aanbieders, onderzocht om zo veel mogelijk te voorkomen dat problemen verergeren.”

Specialistische jeugdhulp

Steenwijkerland koopt samen met 10 andere gemeenten in de regio IJsselland specialistische jeugdhulp in. Dat gebeurt via het Regionaal Servicebureau Jeugd IJsselland (RSJ). Het is de bedoeling om vanaf 2022 de jeugdhulp opnieuw in te kopen en tegelijkertijd de nodige verbeteringen te realiseren. „Doel van deze verbeteringen is meer grip op de kwaliteit, de continuïteit en de kosten van de jeugdzorg.”, aldus wethouder Trijn Jongman. Zo kan er meer maatwerk worden geboden in de hulp aan de jeugdige en het gezin.

Meer grip op de kosten

Daarnaast komt er meer grip op de kosten doordat alleen betaald wordt voor hulpverlening die daadwerkelijk ingezet wordt. „De aanbieder kan binnen het keuzebudget zelf bepalen welke professional het beste aansluit bij de hulpvraag en het resultaat en krijgt hiervoor een reëel tarief. Het scheiden van wonen/verblijf en ambulante jeugdhulp zorgt ervoor dat een jeugdige niet hoeft te verhuizen als de hulpverlening is afgerond”, licht de wethouder verder toe.

Overigens zou het project oorspronkelijk in 2021 worden afgerond. Door de coronacrisis is dit – met goedkeuring van alle 11 gemeenten – een jaar uitgesteld.

Geen nieuwe plannen

Een dreigend tekort brengt een onzekerheid voor de begroting met zich mee. In de Perspectiefnota (PPN) 2021 tot en met 2025 wordt hier al rekening mee gehouden. Wethouder Marcel Scheringa: „Het financieel meerjarenbeeld is erg onzeker door onder meer de gevolgen van de coronacrisis en de onzekerheid of een nieuw kabinet extra geld beschikbaar stelt voor de financiële tekorten in het Sociaal Domein, bijvoorbeeld de jeugdzorg. Het past niet om nog grote nieuwe ambities te formuleren en nieuwe plannen op te stellen.”

Er dreigt een tekort. Wethouder Trijn Jongman weet dat andere gemeenten er nog slechter voorstaan. „Er zijn gemeenten die op dit moment al een flink tekort hebben door de kosten van de jeugdzorg.”

Hoop

Ze heeft de hoop gevestigd op het nieuw te vormen kabinet. „Hopelijk ziet die het grote probleem onder ogen. Als er niets gebeurt dreigen veel, zo niet alle gemeenten onder curatele te worden gesteld.”