Mediation moet uitkomst bieden voor loswal Giethoorn

De loswal aan de Kerkweg in Giethoorn. Foto: Wilbert Bijzitter

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland gaat mediation inschakelen om te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing voor de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn. Dat blijkt uit een informatienota die het college van B en W recent heeft vrijgegeven, en die gaat over de uitspraak van de Raad van State van afgelopen juli en de te nemen vervolgstappen.

Mediation is een vorm van conflicthantering. Partijen gaan onder leiding van de mediator met elkaar in gesprek. Waarbij de neutrale en onpartijdige mediator het gesprek leidt. Steenwijkerland worstelt al jaren met de laad- en loswal aan de Kerkweg, waar ook enkele omwonenden zich stevig tegen verzetten. In het traject om te komen tot een nadere invulling van de Gieterse Polder wordt ook gekeken naar een mogelijke alternatieve locatie voor de loswal. De eerste adviezen van het begeleidende landschapsarchitectenbureau Van Paridon x de Groot geven aan dat er geen mogelijkheden zijn voor een loswal in de Gieterse Polder. „We verwachten dat het participatieproces medio oktober afgerond is”, laat het college weten, die dan direct de gemeenteraad daar apart over zal informeren.

Stikstof

De loswal aan de Kerkweg is en blijft volgens het college dus nog een onmisbare voorziening voor het deel van Giethoorn dat geen straten kent. Om mechanisch laden en lossen op deze locatie mogelijk te maken heeft de gemeenteraad raad in april 2020 het bestemmingsplan Giethoorn – Loswal Kerkweg vastgesteld. In juli van dit jaar heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat bestemmingsplan vernietigd. Deze vindt het namelijk niet uitgesloten dat door veelvuldig gebruik van de laad- en loswal te veel stikstof neerkomt in het beschermde natuurgebied De Wieden. „We vallen daarmee terug op het onherroepelijke bestemmingsplan Giethoorn 2017. Hierin is het mechanisch laden en lossen niet geregeld”, schrijven B en W.

Knelpunten

Voor objecten die onder de bruggen door kunnen, zijn alternatieve locaties zoals de loswal Nering of de loswal De Deukten beschikbaar. Voor objecten die niet onder de bruggen door kunnen (denk hierbij aan chalets en (prefab) bouwonderdelen), is geen alternatieve locatie. Deze kunnen niet meer mechanisch verladen worden. „Gezien de knelpunten en het ontbreken van goede alternatieven, kijken we opnieuw naar de mogelijkheden aan de Kerkweg. De Raad van State heeft richting gegeven over de voorwaarden waaronder het mechanisch laden en lossen op de huidige locatie wel mogelijk gemaakt kan worden. We moeten stikstofruimte hebben en er moet een betere onderbouwing komen van met name geluid en verkeersveiligheid zodat de laad- en losmomenten binnen de kaders van een goed woon- en leefmilieu voor omwonenden past. Om mechanisch laden en lossen bij de molen toe te staan, gaan we eerst een tijdelijke omgevingsvergunning aanvragen. Vervolgens stellen we een nieuw bestemmings-/omgevingsplan op. Gezien de voorgeschiedenis verwachten we dat we hierbij te maken krijgen met juridische procedures. Met mediation proberen we daarom om te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing”, aldus het college.

Alternatieven

Het college heeft al eens naar alternatieven gekeken voor de loswal aan de Kerkweg. Dit waren de bestaande loswal Roekebosch van Natuurmonumenten (aan de Paasloërvaart) en de particuliere loswal Langesteeg (aan de Bovenwijde). Ook is gekeken naar de nieuwe loswal aan de Bramen (aan de Molsvaart). Alle loswallen hebben volgens het college met elkaar gemeen dat deze in het Natura2000 gebied liggen en daarmee aan nog striktere voorwaarden moet voldoen dan de loswal aan de Kerkweg.

Nieuws

Meest gelezen

menu