Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Noordmanen ligt ter inzage. Informatiebijeenkomsten over gevolgen voor bestemming en gebruik van gronden

Noordmanen. archief Wilbert Bijzitter

Gedeputeerde Staten hebben op 21 december 2021 het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Noordmanen vastgesteld. Tevens heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta een ontwerp-Peilbesluit vastgesteld. Het ontwerp-PIP inclusief bijlagen en het ontwerp-Peilbesluit liggen ter inzage van dinsdag 25 januari tot en met maandag 7 maart.

Tijdens de periode van de ter inzage legging van het ontwerp-PIP en het ontwerp-Peilbesluit zijn er verschillende informatiebijeenkomsten waar de stukken kunnen worden ingezien en vragen kunnen worden gesteld. De bijeenkomsten zijn op de woensdagen 2 februari, 16 februari en 2 maart in het Kalenberger Gemeenschapshuis aan het Kalenbergerpad 15.

Er wordt gewerkt met drie tijdsloten: tussen 16.00 en 17.30 uur, tussen 18.15 en 19.45 uur en tussen 20.00 en 21.30 uur. Vanwege de Corona-maatregelen dient u zich hiervoor vooraf aan te melden; dit kan per mail op natura2000PIP@overijssel.nl. Als het organiseren van een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is vanwege de dan geldende coronamaatregelen wordt het een digitale informatiebijeenkomst. Men ontvangt in dat geval per email tijdig een Zoom-link om toegang te krijgen tot de digitale bijeenkomst.

‘Kwetsbare natuur herstellen en versterken’

In het Natura 2000-gebied Noordmanen gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken, laat de provincie weten.

Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen die worden uitgevoerd gevolgen hebben voor de bestemming en het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld ontgronding, vernatting of het beperken van de bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in PIP. Het is daarmee te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.

Niet iedereen is blij met de plannen. Rietsnijders uit het gebied en melkveehouders uit de Baarlinger polder trokken al eerder aan de bel bij de gemeenteraad, zij vrezen nadelige effecten voor omliggende bedrijven.

Waar inzien?

Het ontwerp-PIP Noordmanen ligt samen met het inrichtingsplan, MER, Reactienota en gecoördineerd ontwerp-Peilbesluit ter inzage van 25 januari tot en met 7 maart 2022. Alle documenten zijn digitaal beschikbaar via http://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage, en (alleen op afspraak tijdens kantooruren) als inkijkexemplaar in te zien op het gemeentehuis Steenwijkerland en het Provinciehuis Overijssel (Luttenbergstraat 2 in Zwolle.

Indienen reactie

Een ieder kan op het ontwerp-PIP en het ontwerp-Peilbesluit reageren. In de periode van terinzagelegging kan men een reactie bij voorkeur digitaal indienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘Noordmanen, nummer 4335429. Het is ook mogelijk om schriftelijk of mondeling uw reactie in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Cees Ortelee, C.Ortelee@overijssel.nl, (038) 499 79 15.

Nieuws

menu