Participatie staat voorop tijdens Algemene beschouwingen (en deze voorstellen werden gedaan door de gemeenteraad): 'Nasleep crisis houdt nog wel even bezig'

De acht raadsfracties uit Steenwijkerland gaven dinsdagavond hun algemene beschouwingen op de Perspectiefnota (PPN). Waar veel fracties de nadruk op legden was participatie. En: wees behoedzaam en behoudend als het gaat om financiële uitgaven.

De eerste live gemeenteraadsvergadering after corona in het gemeentehuis aan de Vendelweg.

De eerste live gemeenteraadsvergadering after corona in het gemeentehuis aan de Vendelweg. Miriam Slomp-Dekkers

„De nasleep van de financiële crisis houdt ons nog wel even bezig”, vreest Miriam Slomp-Dekkers (VVD). „Laat het vitaliteitsfonds ook gelden voor initiatieven vanuit de bevolking om het leven weer te vieren (niet alleen voor verenigingen en stichtingen).”

Jan Vredenburg (CDA) vroeg zich af hoe het zit met de inwoner op 1, bijvoorbeeld in Giethoorn. „Gieters Belang heeft zelfs een WOB verzoek ingediend om meer informatie te krijgen, waarom gaat het daar steeds fout?”

Kritisch zijn

André Bus (BGL) gaf een compliment aan de Meenthe, als het gaat om het snel weer oppakken van allerlei culturele initiatieven. Steven Bunt (PvdA) vroeg hoe het zit met de plannen voor de nieuwe musea. Ronnie Lassche (CPB) brak een lans voor de rietsnijders, die het niet gemakkelijk hebben, en de natuurwetgeving in het algemeen. „Er komen steeds meer beperkingen, laten we kritisch zijn op wat de hogere overheid voorschrijft. Het is óns gebied!”

Jantina Drijfhout (ChristenUnie) ging in op het belang van de levensvatbaarheid van de dorpshuizen. Ronald van Vlijmen (GroenLinks) waarschuwde voor ongebreidelde toename van het toerisme en het belang van rust en ruimte. Emmy Elgersma (D66) pleitte voor een ombudsman ruimtelijke ordening. „Veel burgers kunnen daar wel wat duidelijkheid in gebruiken”.

Volgende week dinsdag wordt de behandeling van de Perspectiefnota voortgezet vanaf 14.00 uur. De raadsleden vergaderen ‘live’ in het gemeentehuis. Vanwege de geldende maatregelen mogen burgerraadsleden, publiek en pers niet aanwezig zijn in verband met de beperkte ruimte. Dit betekent dat de raadzaal enkel toegankelijk zal zijn voor de raadsleden, de voorzitter en de griffie.

Dinsdagavond werden elf moties ingediend. Een overzicht.

‘Schaf hondenbelasting in Steenwijkerland af’

De gemeente heeft het recht om hondenbelasting te heffen, maar het is geen verplichting. Laten we het afschaffen, in navolging van veel andere gemeenten, stellen BGL, PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie voor in een motie. In Steenwijkerland wordt momenteel 51,12 euro per hond, per jaar geheven (uitgezonderd de blindengeleidehonden en assistentiehonden).

De hondenbelasting levert meer inkomsten op dan kostendekkend nodig is en het wat overblijft wordt voor algemene doeleinden ingezet. „De hondenbelasting wordt in die zin als onrechtvaardig ervaren omdat over andere dieren geen belasting wordt geheven”, stellen de fracties. „Handhaving hierop gebeurt matig, waardoor het nog minder te rechtvaardigen valt om de hondenbelasting in de huidige vorm vol te houden.”

Right to challenge: burgers kunnen taken van de gemeente overnemen

Laat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Dat is de oproep van BGL, VVD en PvdA in de motie ‘Right to challenge’, oftwel ‘het Recht om Uit te dagen’.

Het gaat om burgers die via burgerinitiatieven, verenigingen, stichtingen en coöperaties zeggenschap willen hebben over en betrokken willen zijn bij belangrijke thema’s in hun eigen woon- en leefomgeving, zoals leefbaarheid, zorg, wonen, energie, duurzaamheid en voedsel.

„Er zijn in Nederland voorbeelden waar burgerinitiatieven taken van de gemeente beter en goedkoper uitvoeren. Ook in Steenwijkerland zijn er initiatieven waarbij burgers, verenigingen, stichtingen en coöperaties een deel van de taken van de gemeente over willen nemen”, laten de fracties weten in een toelichting. „Onder andere bij het beheer van sportvelden, kinderspeelplaatsen en vormen van natuurbeheer.”

Meer sociale huurwoningen nodig

Sinds 2017 neemt het aantal sociale huurwoningen in Steenwijkerland af. De verwachting is dat deze voorraad pas in 2024 weer op het peil van 2017 zal zijn, echter is dit nog niet zeker. Zorgelijk, vinden de fracties van PvdA, ChristenUnie, BGL en VVD.

Zij vinden dat er meer voortgang moet worden gemaakt met het realiseren van woningen, zowel voor starters en ouderen als sociale huurwoningen. Er is namelijk veel vraag naar, „en er is sprake van fikse vertragingen op de al bestaande plannen voor de bouw van nieuwe woningen.” De opdracht aan het college is om zich in te zetten om de tekorten terug te dringen en onderzoek te doen naar wat er nodig is om extra vaart te kunnen maken met de woningbouw.

Inhaalslag nieuwe woonwagenstandplaatsen

Er zijn bij de PvdA diverse signalen binnen gekomen dat er aanzienlijk meer vraag is naar woonwagenstandplaatsen dan er momenteel in Steenwijkerland geboden wordt. Er zijn de afgelopen 2 decennia slechts een gering aantal nieuwe standplaatsen gerealiseerd. Een slechte zaak, vindt de PvdA fractie, die hierover samen met GroenLinks een motie indient.

Sinds 1 maart 1999 is de zogenaamde woonwagenwet afgeschaft. Veel gemeenten hebben dit aangegrepen om een zogenaamde uitsterfconstructie of 0-beleid toe te passen. Dit wil zeggen dat bij het verlaten van een standplaats deze niet opnieuw wordt vergeven en deze wordt opgebroken of wordt afgezet met betonblokken. In Steenwijkerland was dit niet het geval. „Wij willen dat het college zich ervoor inzet dat er nimmer een uitsterfbeleid zal worden gehanteerd in Steenwijkerland”, aldus beide fracties.

in juni 2018 is op advies van de rijksoverheid een inventarisatie gedaan naar het aantal standplaatsen binnen de gemeente Steenwijkerland. Na aanleiding hiervan en raadsvragen van de PvdA is een nieuwe inventarisatie gedaan onder de groep bestaande woonwagenbewoners, spijtoptanten en mensen die, gedwongen door gebrek aan standplaatsen, in een huis zijn gaan wonen.

„We hebben het over een nog steeds groeiende groep mensen die tot de woonwagencultuur behoren. In Steenwijkerland moet plaats zijn voor iedereen, ongeacht cultuur of afkomst. College, kom voor oktober met een plan van aanpak, zodat binnen een jaar dit plan uitgevoerd kan worden.”

Steenwijkerland toegankelijk voor iedereen

Hoe zit het met de toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen in onze gemeente? „Mensen die uitgedaagd zijn met lichamelijk en geestelijk onvermogen moeten mee kunnen doen in onze samenleving”, stelt de PvdA-fractie.

De door de raad breed aangenomen motie van 2018 verdient uitvoering, stelt de PvdA, die hierover een motie indient. „Van ondernemers wordt verwacht dat zij hun winkels en horecagelegenheden toegankelijk maken voor deze groepen mensen en wij als gemeente mogen daarin niet achter blijven en moeten het goede voorbeeld geven.”

De oproep aan het college voor de meerjarenbegroting 2022 is een inventarisatie sturen aan de raad over de toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen in Steenwijkerland.

Niet meer dan trendmatige verhoging OZB voor 2022

De CPB pleit in een motie voor een niet meer dan trendmatige verhoging van de OZB voor 2022.

Stel de OZB-verhoging voor 2022 t.o.v. 2021 vast op maximaal de inflatiecorrectie, is de oproep, en betrek de stijging van de WOZ-waarde bij de tariefstelling. Op die manier wordt de meeropbrengst van de OZB voor 2022 ten opzichte van 2021 niet meer dan de trendmatige 1,7%.

In het coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Door verbinding naar resultaat’ is de toezegging gedaan dat de lokale lasten jaarlijks trendmatig worden aangepast zonder verdere stijgingen, geeft de CPB aan. „Steenwijkerland heeft de inwoners voor 2021 een verhoging van de lokale lasten van 9,9% opgelegd en 6 maanden komt het college tot de constatering dat we in 2020 4,4 miljoen minder uitgegeven hebben dan begroot… Geen reden dus om voor 2022 opnieuw de OZB te verhogen.”

Door COVID-19 heeft een deel van de inwoners van Steenwijkerland het financieel zwaar. De woonlasten stijgen fors door de overspannen woningmarkt. „Het is niet de bedoeling dat het college een stijging van de OZB aangrijpt om de begroting sluitend te maken.”

‘Begraaf de strijdbijl met Klaver Vastgoed’

De juridische strijd met Klaver Vastgoed over de invulling van het voormalige Welkooppand werkt vertragend op de herontwikkeling van het winkelgebied Steenwijkerdiep. De juridische machtsstrijd die in de afgelopen jaren gespeeld is met Klaver Vastgoed draagt niet bij aan een herontwikkeling van het Steenwijkerdiep zoals de inwoners dit graag zien, stelt de CPB in een motie.

„In Steenwijkerland wordt niemand gelukkig van het laten staan van een half afgebroken pand tussen een hoogwaardige woon- en verblijfsgebied en een herontwikkeld winkelgebied. Begraaf de strijdbijl kom tot overeenstemming over een voor beide partijen passende invulling van het voormalige Welkooppand”, is de oproep van de CPB.

Verlichting kerktoren Blokzijl dit jaar nog vervangen

In de Perspectiefnota 2021 – 2025 is een bedrag van € 30.000 opgenomen voor het vervangen van de verlichting van de kerktoren in Blokzijl. CPB, CDA, ChristenUnie, BGL, VVD stellen in een gezamenlijke motie voor dit bedrag dit jaar al beschikbaar te stellen, zodat de inwoners van Blokzijl heel hun feestjaar 2022 kunnen genieten van de nieuwe verlichting.

Blokzijl viert volgend jaar dat zij 350 jaar geleden stadsrechten gekregen heeft van stadhouder Willem III als dank voor de succesvolle opstand tegen de Bisschop van Munster. Blokzijl kent sinds 2019 het lichtfestival ‘Lights in Blokzijl’. „Als de nieuwe verlichting er voor november 2021 is kan het lichtfestival ‘Lights in Blokzijl’ 2021 voorgaande festivals overtreffen.”

Blokzijl heeft zich met haar lichtfestival een plaats verworven tussen Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en andere steden. „Dit plan is een mooi voorbeeld van een initiatief dat bewoners samen met een plaatselijke ondernemer hebben uitgewerkt.” De nieuwe verlichting is zo gekozen dat er geen sprake is van lichthinder. Ook wordt met deze nieuwe verlichting nog eens jaarlijks 1000 euroaan energiekosten bespaard.

Meer mogelijkheid voor woningbouw in Wanneperveen

Wanneperveen is een bruisende en groeiende kern waar de jeugd graag wil blijven wonen maar onvoldoende kansen heeft vanwege het tekort aan woningen. CPB en CDA trekken in een motie aan de bel en roepen het college op in gesprek te gaan met Dorpsbelang Wanneperveen en duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voor woningbouw.

De jongeren hebben begin juni actie gevoerd om de woningnood in Wanneperveen kenbaar te maken. „Er zijn nog steeds geen concrete plannen. Ook mogen inwoners duidelijkheid verwachten over de nieuwbouw van Samenlevingsschool de Lisdodde. Neem een besluit over de locatie en de nieuwbouw en rond dit voor 1 maart 2022 af.”

‘Recreatiepark moet stoppen met verbrandingsmotoren’

Groen Links wil dat recreatiepark Waterstaete in Ossenzijl per direct stopt met het gebruik van boten met verbrandingsmotoren. In en motie draagt de fractie het college op het recreatiepark op te dragen gebruik te maken van elektromotoren;.

„Er is een nieuwe vaarverordening, maar het park heeft daar ontheffing voor gekregen. Het is niet duidelijk op welke gronden. Het gebruik van verbrandingsmotoren slecht is voor de dieren, milieu en de kwetsbare natuur; en het is in deze huidige tijd onverantwoord is om het gebruik van verbrandingsmotoren nog toe te staan. De oproep is dan ook om per direct de ontheffing op de verhuurboten in het recreatiepark Ossenzijl op te heffen.”

Kaders opstellen voor duurzame energie

GroenLinks roept het college op meer regie te nemen op de transitie duurzame energie door. In een motie wordt voorgesteld een zogeheten maatschappelijke tender op te stellen voor projecten gericht op duurzame energie.

Het is daarbij zaak de volgende kaders duidelijk te omschrijven: - Meervoudig ruimtegebruik (combinatie wind en zon of overige mogelijke combinaties van duurzame energie) - Landschappelijke inpassing - Verwijdering van het wind- of zonnepark (na einde exploitatie) - Financiële afdrachten in het kader van goede ruimtelijke ordening - Maatschappelijke meerwaarde - Participatie proces (betrekken van omwonenden binnen de kernen/wijken) - Gebruik van net-infrastructuur tegen laagste maatschappelijk kosten - Maatschappelijk draagvlak (minimaal 60 %) - Financiële participatie (minimaal 40 %).

„De productie van duurzame energie met wind en zon heeft, zo blijkt, veel impact op omwonenden en een aantal aanvragen voor zonneparken zijn inmiddels door de raad afgewezen”, constateert GroenLinks. „Eén van de belangrijkste oorzaken is de weerstand van omwonenden die vaak gaan over geluid en aangezicht. Projecten waarbij sprake is van lokaal eigendom lijken doorgaans meer kans van slagen te hebben. Wanneer omwonenden nauw betrokken worden bij de plannen voor bijvoorbeeld een zonnepark zijn de voorwaarden ook vaker beter.”

‘Minder lastenverzwaring’

De inwoners van Steenwijkerland dienen gecompenseerd te worden met betrekking de OZB-stijging van de afgelopen twee jaar. Dat stellen de VVD, BGL, ChristenUnie en PvdA in een amendement.

Hun voorstel aan het college is om de OZB nu niet trendmatig met 1,7% te verhogen, maar op de 0-lijn te laten, wat feitelijk een verlaging van de lokale lasten is.

In de Perspectiefnota is het kader opgenomen voor de programmabegroting, waarbij voor lokale lasten een prijsindexatie is opgenomen van 1,7%. Het afgelopen jaar is de OZB met meer dan de prijsindexatie gestegen omdat de financieel ongunstige situatie van de gemeente dit noodzakelijk maakte om de basisvoorzieningen/dienstverlening in stand te houden. „Er is nu ruimte beschikbaar in de meerjarenbegroting voor een beperking van een lastenverzwaring voor de inwoners en ondernemers.”