Plan voor maatregelen in gebied Noordmanen ligt ter inzage

Het gebied Noordmanen. Foto: Jack Doeven

Het plan voor maatregelen voor het gebied Noordmanen, gelegen tussen Muggenbeet, Wetering en Nederland in De Weerribben ligt ter inzage.

Op 25 januari 2023 hebben Provinciale Staten het definitieve Provinciale Inpassingsplan vastgesteld. Op 31 januari 2023 heeft het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta het Peilbesluit Noordmanen vastgesteld.

De maatregelen voor het Natura 2000-gebied Noordmanen richten zich vooral op het creëren van nieuw leefgebied voor verschillende (moeras)vogels, (zoals roerdomp, zwarte stern, porseleinhoen en grote karekiet) en de unieke grote vuurvlinder. Daarnaast worden blauwgraslanden gerealiseerd. De maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn onder andere het afgraven van gronden en het ontwikkelen van moerasgronden.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De maatregelen die in Noordmanen moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Gecoördineerd Peilbesluit

Gelijktijdig met het PIP wordt ook het Peilbesluit (Waterschap Drents Overijsselse Delta) ter inzage gelegd. Het PIP en het Peilbesluit volgen een gecoördineerde procedure op grond van de provinciale coördinatieverordening die door Provinciale Staten is vastgesteld op 25 november 2016.

Waar inzien?

Het vastgestelde PIP (inclusief de Nota van Antwoord en de overige bijlagen) en het vastgestelde Peilbesluit liggen vanaf dinsdag 14 maart 2023 tot en met dinsdag 25 april 2023 ter inzage. Het PIP en het Peilbesluit zijn digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage en als inkijkexemplaar (op afspraak) tijdens kantooruren beschikbaar in het provinciehuis Overijssel en het gemeentehuis Steenwijkerland in Steenwijk.

Indienen beroep vastgesteld PIP

In de periode van woensdag 15 maart 2023 tot en met dinsdag 25 april 2023 kan tegen het PIP en het Peilbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen.

Nieuws

menu