Plannen Gieterse Polder: 'Eerst Kerkweg autoluw maken'. Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt betreuren dat college nu al besluit neemt

Drukte op de Kerkweg tijdens Pasen.

Drukte op de Kerkweg tijdens Pasen. Foto: Frank Bronts

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het Toekomstbeeld ‘Groenblauw hart voor Giethoorn’ gaat de gemeente allereerst aan de slag met het autoluw maken van Kerkweg/Binnenpad (inclusief realisatie van de ontsluitingsweg) en het aanpassen van de entree en het parkeren van het centrum.

Dat zegt wethouder Bram Harmsma na de presentatie van de plannen voor de herinrichting van de Gieterse Polder en het centrumgebied, die door de inwoners beoordeeld zijn door middel van een enquête.

Woningbouw. Noord verbinden met Zuid. Parkeren. Omgeving Kulturhus. Water. Locatie erf Rodermond. Een greep uit de onderwerpen die in het Toekomstbeeld ‘Groenblauw hart voor Giethoorn’ staan. Het college van burgemeester en wethouders is erg tevreden over het Toekomstbeeld dat met inbreng van inwoners, ondernemers en belanghebbenden gemaakt is.

‘Het beste plan’

Wethouder Bram Harmsma: „Het Toekomstbeeld voor de Gieterse Polder en de omgeving van het Kulturhus staat. Het verbindt onze gemeentelijke opgaven en het overgrote deel van de ideeën en wensen die bewoners en ondernemers hebben aangedragen. Het is echt een voorbeeld van de gebiedsgerichte aanpak, zoals we ook in ons coalitieakkoord hebben vastgelegd. Ik vind het geweldig dat we dit Toekomstbeeld, dat grotendeels voortkomt uit de gemeenschap van Giethoorn, nu ter besluitvorming kunnen aanbieden aan de gemeenteraad. Na alle gesprekken, bijeenkomsten, schetsen en ideeën, hebben we het beste plan voor Giethoorn klaarliggen.”

Beschermd Dorpsgezicht

Het Toekomstbeeld is met inbreng van Giethoorn gemaakt. Het is een van de uitwerkingen van de Toekomstvisie die in 2020 is vastgesteld. Wethouder Bram Harmsma: „Giethoorn Onderneemt en ’t Gieters Belang hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Acht van de tien onderwerpen die in het nieuwe Toekomstbeeld beschreven staan, zijn zonder verschil van mening met de inwoners en belangbehartigers ingevuld. Waar het kon, hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met iedereens wensen. Dit is niet altijd gemakkelijk, omdat in een dorp met een Beschermd Dorpsgezicht niet alles zomaar kan. Daarom hebben ook andere experts meegedacht. Denk bijvoorbeeld aan Natuurmonumenten, het waterschap, de provincie, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en landschapsarchitecten Van Paridon x De Groot. Met als resultaat een compleet en zorgvuldig gemaakt plan.”

Starten met ontsluitingsweg en parkeren

„Als de gemeenteraad akkoord gaat met het Toekomstbeeld, kunnen we de deelprojecten verder gaan uitwerken. Het Toekomstbeeld is écht een plan om Giethoorn voor de lange termijn te verbeteren. Dus niet alle plannen worden meteen of tegelijkertijd uitgevoerd. Na besluitvorming gaan we allereerst aan de slag met het autoluw maken van Kerkweg/Binnenpad (inclusief realisatie van de ontsluitingsweg) en het aanpassen van de entree en het parkeren van het centrum. Voor deze werkzaamheden is budget beschikbaar vanuit de Leefbaar Giethoorn Deal met de provincie. Uiteraard doen we dit ook weer in samenspraak met de inwoners en belanghebbenden. Maar na het raadsbesluit gaan we eerst het Toekomstbeeld delen met het dorp. We willen graag aan heel Giethoorn laten zien wat de uitkomsten zijn van het harde werken: het Groenblauwe hart voor Giethoorn”, besluit wethouder Bram Harmsma.

Afspraken niet nagekomen

Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt betreuren het dat het college nu al een besluit heeft genomen. „We hebben afgesproken dat we na afloop een gezamenlijke evaluatie van de informatieavond en enquête zouden houden. Helaas worden we er nu mee geconfronteerd dat de gemeente de afgesproken stappen met haar participanten wederom anders dan afgesproken overslaat en direct een college besluit wil nemen als input voor het raadsvoorstel. Dit is extra teleurstellend omdat we tijdens het laatste overleg expliciet hebben gesproken over de rollen van de participanten en wijze van communicatie/ voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de partners”, zegt Ron Neymann, penningmeester van ‘t Gieters Belang, die in de pen is geklommen en een brief aan wethouder Bram Harmsma heeft gestuurd.

Giethoorn Onderneemt en ’t Gieters Belang stellen voor om alsnog de data van de enquête te bespreken en dan pas een collegebesluit te nemen dat vervolgens als raadsvoorstel wordt ingebracht. Ron Neymann: „Op deze manier worden lokale partijen en daarmee de Gieterse bevolking serieus genomen en beloftes worden nagekomen. Nog even los van de inhoud van het te nemen besluit - de gemeente heeft daarin natuurlijk haar eigen positie en verantwoordelijkheid - is het geen uiting van respect voor elkaar wanneer afspraken niet worden nagekomen.”