Politiek buigt zich opnieuw over plan zonnepark bij Wanneperveen; College wijst bezwaren af

Politiek Steenwijkerland buigt zich opnieuw over het plan voor een zonnepark bij Wanneperveen. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om ‘een verklaring van geen bedenkingen’ af te geven.

De beoogde locatie van het zonnepark aan de Zomerdijk, hoek Nieuwendijk, grenst aan de gemeente Meppel.

De beoogde locatie van het zonnepark aan de Zomerdijk, hoek Nieuwendijk, grenst aan de gemeente Meppel. Foto: Martijn Bijzitter

Op 17 juni 2020 is er een aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een zonnepark nabij Wanneperveen. Het realiseren van een zonnepark op deze gronden is in strijd met de gebruiksregels van de beheersverordening ‘Buitengebied Steenwijkerland”. „Maar de aanvraag voldoet aan de randvoorwaarden die zijn opgenomen in de beleidskader ‘ruimte voor zonnepanelen op Steenwijkerland”, aldus het college.

De gemeenteraad heeft op 21 april 2021 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Inmiddels heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn in totaal vijf zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn inhoudelijk beoordeeld en volgens het college „geven die geen aanleiding om de gevraagde omgevingsvergunning niet te verlenen.”

Enquête

Er is weerstand tegen de komst van het zonnepark. Uit een enquête van Dorpsbelang Wanneperveen bleek dat een overgrote meerderheid van de inwoners van het dorp tegen de komst van een zonnepark is. Over de enquête zegt het college: „De vraagstelling van de enquête is beperkt geformuleerd, namelijk: voor of tegen een zonnepark in Wanneperveen. Uit de enquête kan dus niet worden afgeleid om welke reden ondervraagden voor of tegen een zonnepark zijn. Ondanks het resultaat van de enquête, is het college van mening dat de betreffende locatie geschikt is, omdat deze voldoet aan de uitgangspunten in ons beleid en hiermee rekening wordt gehouden met alle betrokken belangen.”

‘Zonneparken zijn nodig’

In een andere zienswijze wordt gewezen op de zogenaamde ‘zonneladder’. De zonneladder is een voorkeursvolgorde: eerst panelen op lege daken, bedrijventerreinen en braakliggende gronden, geluidswallen. Onderaan de ladder staat zonnepark op landbouwgrond. Het college zegt hierover: „Op dit moment wordt er op daken voor circa 10 hectare elektriciteit duurzaam opgewekt. Daarnaast wordt verwacht dat daar bovenop nog circa 25 hectare aan zonnepanelen op dak zal kunnen worden gerealiseerd. Dit is echter niet voldoende om de opgaven te behalen en zodoende zijn zonneparken nodig, waarvan de kwantitatieve opgave op dit moment is beperkt tot 125 hectare. Daarnaast kan de gemeente het plaatsen van zonnepanelen op bestaande daken niet afdwingen.”

‘Geringe impact op recreatie en natuur’

Een andere zienswijze heeft betrekking op de impact van het park op recreatie en het Natura-2000 natuurgebied. Volgens het college is „de impact op bestaande recreatieve routes is zeer gering. En de verwachting is dat het zonnepark geen negatieve maar juist positieve gevolgen heeft op het naastgelegen Natura-2000 gebied doordat extra natuur en landschappelijke inpassing wordt aangelegd.”

De aanvrager heeft de beschikking over een aangesloten stuk grond van circa 43,6 hectare onbebouwde agrarische gronden. Van deze oppervlakte wordt 26,8 hectare benut voor het zonnepark (panelen, beheerpaden en ontsluiting). „De overige gronden worden gebruik voor de landschappelijke inpassing van het zonnepark en voor een verbetering van de ecologische waarden op de gronden.”

Ter inzage

Mocht de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven, dan kan het college de gevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van een zonnepark verlenen. De omgevingsvergunning zal daarna, met alle behorende documenten, gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Belanghebbenden kunnen beroep in stellen tegen de tijdelijke omgevingsvergunning (De vergunning is aangevraagd voor een periode van 25 jaar).

Het plan voor het zonnepark wordt tijdens de politieke markt op woensdag 22 september besproken.