Politiek buigt zich over uitbreiding transformatorstation bij Onna

Enexis wil het transformatorstation aan Bedelaarspad / Onnase Doodweg uitbreiden. Ook worden de transformatoren vervangen om de capaciteit te vergroten. De politiek buigt zich tijdens de politieke markt op woensdag 22 september over de vergunningaanvraag.

Het transformatorstation aan Bedelaarspad tussen Onna en Steenwijk.

Het transformatorstation aan Bedelaarspad tussen Onna en Steenwijk. Foto: NDC Mediagroep

De vervanging en uitbreiding is nodig om het opwekken van groene stroom mogelijk te maken. Uitbreiding van het station op het bestaande perceel is niet mogelijk. Enexis wil de uitbreiding daarom realiseren op het terrein dat ernaast ligt. Dit kan niet zomaar, want daarvoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

‘Te zichtbaar’

Er is een informatieavond voor omwonenden geweest en het plan heeft ter inzage gelegen. Daarop zijn twee zienswijzen ingediend. „De locatie van het schakelgebouw is gepositioneerd op een zichtlocatie bovenop de Steenwijker Kamp. Het schakelgebouw is zichtbaar en staat te dicht aan het Bedelaarspad. Een alternatief is het schakelgebouw op het terrein van TenneT te plaatsen. Een andere alternatief is om het gebouw 90 graden te draaien en deze met de korte zijde te plaatsen aan de wegkant. Beide alternatieven zijn met groene inpassing beter te camoufleren en nemen minder ruimte in beslag”, zo stelt een omwonende voor.

Als antwoord hierop schrijft Enexis: „De situering van het gebouw is zo gekozen dat het de minste impact heeft op de omgeving. Het opschuiven van het schakelgebouw naar het deel wat gereserveerd is voor TenneT is geen mogelijkheid. Eveneens het draaien van het gebouw is ook geen optie omdat de kabels die van het gebouw naar het station een grotere weg moeten afleggen.”

‘Tweede inrit niet wenselijk’

Dan is er een opmerking over een tweede inrit. „Dit is vanuit verkeersveiligheid zichtbaarheid van het schakelgebouw ongewenst en niet noodzakelijk. Een tweede inrit betekent ook dat de beplanting niet doorgetrokken kan worden, waardoor het schakelgebouw niet goed word ingepast”, aldus een omwonende.

Volgens Enexis is het maken van een uitweg is vergunningplichtig. „Een tweede uitweg is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van het schakelgebouw bij onderhoud en calamiteiten. Er kan sneller ingegrepen worden als de dienstauto’s van Enexis dichter bij het schakelgebouw kunnen komen.”

‘Meer geluid’

Tot slot zijn er zorgen over het geluid. „Op de informatieavond van 9 oktober 2020 is aangegeven dat de geluidshinder van transformatoren niet zou toenemen. De nieuw te plaatsen transformatoren hebben de dubbele capaciteit dan de huidige en hebben een lager geluidsniveau. Uit de ingediende stukken blijkt dat het geluidsniveau juist wel toeneemt.”

Volgen Enexis blijven de geluidswaarden zowel in de huidige als de nieuwe situatie onder de grenswaarden. „Door de extra toeslag die wettelijk gerekend moet worden (5 dB) vallen de geluidsmetingen iets hoger uit. In de praktijk zal het geluid van de transformatoren en het schakelgebouw wegvallen met het omgevingsgeluid.”

Landschapsplan

Verder wordt de gehele locatie, inclusief het huidige station, landschappelijk ingepast. Hiervoor is een landschapsplan opgesteld. De streekeigen beplanting zal vooral bestaan uit kruidenrijke grasmengsels en struweel tot maximaal 5 meter hoogte.

Beide zienswijzen gaven aanleiding om het bestemmingsplan op enkele onderdelen aan te passen. Door deze aanpassingen is één zienswijze ingetrokken.