Rietsnijders stoppen in zuidelijk Weerribben

Varen tussen het riet. Foto: Skylark Productions

De provincie Overijssel wil de natuur in het gebied Noordmanen (tussen Muggenbeet en Wetering) herstellen en versterken. Rietsnijden is daar straks niet meer mogelijk, een recreatief wandelpad wordt verlegd en het waterpeil gaat omhoog.

Voor het herstellen en versterken van natuur moet vaak het bestemmingsplan worden gewijzigd. De provincie regelt dit met een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). De provincie pakt de versterking en herstel van natuur gefaseerd en per deelgebied op. Als eerste is in 2020 voor het deelgebied De Wieden een PIP vastgesteld.

Tekst gaat onder illustratie verder

Rietsnijders stoppen

Op dit moment is voor het deelgebied Noordmanen opnieuw een ontwerp-PIP in voorbereiding. De maatregelen in het gebied raken een aantal rietsnijders direct. Hun activiteiten in het gebied moeten (deels) worden beëindigd. De provincie geeft aan dat met de meeste rietsnijders (pachters van Staatsbosbeheer) inmiddels een overeenkomst is getekend of aanstaande is. In enkele gevallen lopen de gesprekken nog. De provincie geeft aan dat veel rietsnijders besluiten te stoppen, vanwege de teruglopende rietopbrengst en het gebrek aan opvolging.

Alert

Het college en de gemeenteraad van Steenwijkerland hebben in deze procedure een adviserende rol. Het college plaatst kanttekeningen. „Van de procedure van PIP De Wieden hebben we geleerd scherp te zijn op de betrokkenheid van alle individuele pachters in het gebied. We zijn hier alert op. Wethouder Tiny Bijl gaat met rietsnijders in gesprek.”

Wandelpad langs Roomsloot vervalt

Tijdens een informatieavond heeft de provincie een voorstel gepresenteerd over de recreatiemogelijkheden (wandelen/natuur observatie) in Noordmanen. Hierop zijn diverse reacties gekomen. Deze zijn bekeken en waar mogelijk verwerkt. De strekking van de reacties was dat men graag wandelt in het gebied. Op dit moment wandelen veel mensen langs de Roomsloot. Die mogelijkheid komt te vervallen, vanwege de verstoring die dan optreedt voor de verstoringsgevoelige moerasvogels. Verder worden er twee vogelobservatiepunten geplaatst en er komt een parkeervoorziening aan de Rietweg.

Tekst gaat onder illustratie verder

Vernatting?

Met de agrariërs in de Baarlinger Polder (ten westen van Noordmanen) zijn gesprekken gevoerd. Er worden nadere afspraken gemaakt over het monitoren van het grondwater en de daaraan gerelateerde drooglegging van de percelen. De provincie geeft aan dat de betrokken agrariërs hier positief tegenover staan, maar dat ze zich zorgen maken over mogelijke vernatting. De provincie ziet geen reden om aan te nemen dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar is. Er worden vervolgafspraken (keukentafelgesprekken) gepland met de betrokkenen en per geval bekeken of er eventuele maatregelen getroffen dienen te worden. De provincie geeft aan dat hiervan in de meeste gevallen geen sprake zal zijn. Echter, niet iedereen is er gerust op. Het college zegt dit nauwlettend te volgen.

Het ontwerp-PIP wordt in de politieke markt van dinsdag 31 augustus besproken.

Nieuws

menu