Steenwijkerland heeft financiële ruimte voor nieuwe plannen

Het gemeentehuis aan de Vendelweg. Foto: Archief Wilbert Bijzitter

Financieel gezien staat Steenwijkerland er goed voor. Dat blijkt uit de Programmabegroting 2023-2026 die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland heeft vastgesteld. Dat betekent dat er ruimte is voor nieuwe plannen.

Tot 2025 verwacht de gemeente jaarlijks geld over te houden. Het jaar 2026 is financieel onzeker omdat er nog geen duidelijkheid is over de hoeveelheid geld die de gemeente van de rijksoverheid gaat krijgen.

Met deze eerste begroting als nieuw college geven burgemeester en wethouders vorm en inhoud aan het coalitieakkoord. Op 19 mei hebben zij dit akkoord, ‘Duurzaam Doorbouwen, Samen werken aan een vitaal Steenwijkerland’, aan de raad aangeboden.

Wethouder Scheringa: „We presenteren nu onze plannen voor de komende jaren. Na het coalitieakkoord zijn we in gesprek gegaan met inwoners en organisaties in de samenleving en met alle raadsfracties en hebben we onze ambities aangescherpt en onze doelen bepaald. Die gaan bijvoorbeeld over voldoende woningen bouwen de komende jaren, over duurzaamheid, over hoe we ons platteland en onze kernen vitaal houden en natuurlijk over hulp en zorg en hoe we daarbij steeds meer de menselijke maat hanteren. Door de hoge energieprijzen en de daarmee gepaard gaande inflatie, zien we dat zowel huishoudens, maatschappelijke organisaties als bedrijven in de problemen komen. In 2023 zal veel aandacht uitgaan naar maatregelen om energiearmoede te beperken.”

De laagste lokale lasten

Wethouder Scheringa: „Om onze plannen te kunnen uitvoeren is natuurlijk geld nodig. Dat ontvangen we deels van de rijksoverheid en een deel via lokale belastingen en heffingen. We streven ernaar om de lokale lasten beperkt te laten toenemen. Steenwijkerland behoort tot de gemeenten met de laagste lokale lasten in Nederland. Op dit moment staan we op de 15e plaats van gemeenten met de laagste lokale lasten (in 2021: 34e plaats). In 2023 nemen de lokale lasten voor inwoners en ondernemers met slechts 0,8% toe. Dat is goed nieuws in een tijd waarin alles snel duurder wordt.”

Brede welvaart

Het college heeft zichzelf de opdracht gegeven om voor Steenwijkerland, de kernen en het buitengebied, een duidelijk toekomstperspectief te schetsen over wat brede welvaart is. „Wat vinden we daarin belangrijk? De komende tijd zal dat perspectief nog verder moeten worden uitgewerkt en geconcretiseerd. In deze begroting wordt daarvoor een eerste aanzet gegeven, zo duidelijk mogelijk geformuleerd: in doelen en acties.”

Lokaal bestuur dichtbij de inwoners

Bij het inhoud geven aan het coalitieakkoord staat het college voor een koers waarin iedereen meedoet. Waar ruimte is om initiatieven te nemen. Waarbij mensen hun lokale bestuur als ‘dichtbij’ ervaren. Niet alleen is dat de ambitie voor de komende jaren, maar dat is ook de manier van werken geweest bij de totstandkoming van deze begroting.

De gemeenteraad behandelt de begroting in zijn vergaderingen van 1 en 8 november 2022.

Nieuws

menu