Waterschap wil water beter regelen in Buitenpolder achter Kuinre. Plannen liggen ter inzage

De Buitenpolder achter Kuinre. Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat de polder achter Kuinre opnieuw inrichten, om het water daar beter te regelen. Het projectgebied ligt aan de oostkant van Kuinre. Het gebied is 750 hectare groot. Als de plannen definitief zijn in juni/juli is het de bedoeling in augustus te starten met de realisatie.

Door het creëren van een toekomstbestendig watersysteem verbetert de kwaliteit van het buitenwater en kunnen we meer water opgevangen als het vaak regent en beter vasthouden bij droogte’, laat het waterschap weten. ‘Ook hebben we een nieuw peilbesluit en gaan we de norm voor wateroverlast aanpassen. Zo zijn de waterpeilen in het gebied weer optimaal voor het grondgebruik en voldoet het weer aan de eisen van deze tijd.’

Bediening van stuwen en inlaten geautomatiseerd

In verschillende overleggen en bijeenkomsten met inwoners, grondeigenaren en partners is besloten om in het gebied de bediening van stuwen en inlaten te automatiseren en ‘te krappe’ duikers te vervangen. Naast deze verbeterwerkzaamheden voor het waterbeheer in de polder, wordt ook de norm voor wateroverlast aangepast en is er een nieuw peilbesluit. ‘Met dit zogeheten flexibel peilbeheer kunnen we de waterpeilen beter in de hand houden en snel schakelen. Dit is vooral van belang tijdens perioden van wateroverlast en droogte. Daarnaast vernieuwen we het beheer en onderhoud in het gebied door het aanleggen en verbeteren van nieuwe en bestaande onderhoudsroutes.’

Plannen liggen ter inzage

Op basis van de onderzoeken en gesprekken liggen er nu twee plannen, vanaf 14 januari, digitaal ter inzage gedurende een periode van zes weken. Het gaat om het ontwerp-projectplan met daarin de fysieke maatregelen, en het ontwerp peilbesluit met daarin de aanpassing van de peilen en de norm voor wateroverlast. Reageren op de plannen kan door het indienen van een zienswijze tot en met 25 februari. Meer info: omgevingsmanager Dinant Hommes via 088 - 2331200 of via dinanthommes@wdodelta.nl

Digitale Inloopbijeenkomst

Een fysieke inloopbijeenkomst om een toelichting te geven op de plannen is door de huidige coronamaatregelen niet mogelijk. Daarom wordt een digitale bijeenkomst gehouden op 2 februari van 15.00-16.00 uur en van 20.00-21.00 uur. Medewerkers van het waterschap zijn deze middag en avond aanwezig om vragen te beantwoorden. Wie aanwezig wil zijn dient voor 1 februari te mailen naar ElinevanPutten@wdodelta.nl.

De komende maanden worden er enkele landmetingen en grondboringen uitgevoerd in het gebied. De medewerkers van het waterschap lopen over het zogeheten schouwpad of verplaatsen zich per quad in het gebied.

‘In juni/juli willen we de plannen definitief maken zodat we in augustus kunnen starten met de zogeheten realisatiefase van het project.’ Om de plannen zo goed mogelijk vorm te geven tijdens de uitvoering wordt met enkele eigenaren verder afgestemd over de inrichtingswerkzaamheden, deze persoonlijke gesprekken vinden de komende periode plaats.

Volgen van het project

Het project is te volgen via een gratis app ‘Waterwerk’ met info over de voortgang, nieuwsbrieven, kaarten en beeldmateriaal.

Subsidie voor innovatieve maatregelen

Voor wie op zijn eigen bedrijf bodem en waterhuishouding wil verbeteren is er vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) de mogelijkheid om een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen. ‘Denk aan het aanleggen van een stuw in uw eigen sloot of een wasplaats bouwen’.


Nieuws

menu